НАРУШЕНИЯ

Нови производства за установяване на нарушение 2016—2020 г.

През 2020 г. Комисията започна 41 нови производства за установяване на нарушение срещу България, като изпрати официално уведомително писмо съгласно член 258 от ДФЕС.

Като щракнете върху тази интерактивна многостепенна диаграма, можете да направите справка с разпределението на новите производства за установяване на нарушение през 2020 г. по области на политиката и по видове нарушения.

Неприключени производства за установяване на неизпълнение на задължения към края на 2016—2020 г.

В края на 2020 г. срещу България останаха неприключени 78 производства за установяване на неизпълнение на задължения.

Данните за 2020 г. обхващат случаите на нарушение, при които е било изпратено официално уведомително писмо през тази или по-ранна година, независимо от етапите, на които са достигнали случаите. Включват се само случаите, които не са приключени с официално решение през 2020 г.

Като щракнете върху посочената по-горе многостепенна диаграма, можете да видите броя на висящите производства за установяване на нарушение в края на 2020 г. по области на политиката и по вид нарушение.

Нови дела за ненавременно транспониране 2016—2020 г.

През 2020 г. Комисията започна 21 нови производства за ненавременно транспониране срещу България за ненавременно транспониране на директивите.

Като щракнете върху тази интерактивна многостепенна диаграма, можете да видите разпределението на новите случаи на ненавременно транспониране през 2020 г. по области на политиката.

ИНИЦИАТИВАТА EU PILOT

Нови случаи по EU Pilot за периода 2016—2020 г.

През 2020 г. Комисията започна 9 нови процедури по EU Pilot срещу България.

Като щракнете върху тази интерактивна многостепенна диаграма, можете да направите справка с разпределението на новите случаи по EU Pilot през 2020 г. по области на политиката.

Случаи по EU Pilot за периода 2016—2020 г.

На графиката по-горе е показан броят на случаите в EU Pilot, които са регистрирани, обработени или все още неприключени към края на годината за периода 2016—2020 г. Процентът на разрешените случаи за отговорите в EU Pilot, получени от България през 2020 г., е 43 %.

ЖАЛБИ

Нови жалби

През 2020 г. Комисията регистрира 100 нови жалби срещу България във връзка с предполагаеми или потенциални нарушения на правото на ЕС.

Като щракнете върху тази интерактивна многостепенна диаграма, можете да видите разпределението на новите жалби през 2020 г. по области на политиката.

Жалби 2016—2020 г.

На графиката по-горе е показан броят на жалбите, които са регистрирани, обработени или все още неприключени към края на годината за периода 2016—2020 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЛУЧАИТЕ НА НАРУШЕНИЕ

Най-важните дела за установяване на неизпълнение на задължения, приключени без решение на Съда на Европейския съюз през 2020 г.;

Някои от най-важните текущи производства за установяване на неизпълнение на задължения през 2020 г.;

Важни решения на Съда на Европейския съюз срещу държавата членка през 2020 г.:

  • Комисия/България, C-33/19

Документи

СвалиPDF - 1.1 MB