Samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale parlamenter

Med Traktaten om Den Europæiske Union er de nationale parlamenters rolle i EU's beslutningsproces blevet styrket markant.

De nationale parlamenter og Kommissionen samarbejder primært på to måder:

  • mekanismen for kontrol med anvendelsen af nærhedsprincippet, som giver de nationale parlamenter mulighed for at vurdere, om nye lovforslag overholder nærhedsprincippet
  • den politiske dialog, som handler om udveksling af informationer om og holdninger til politiske spørgsmål og initiativer af lovgivningsmæssig og anden art.

Dokumenter, der sendes til de nationale parlamenter

Kommissionen sender systematisk visse dokumenter til de nationale parlamenter. Det drejer sig om forslag til retsakter, grønbøger og hvidbøger, meddelelser, det årlige arbejdsprogram og andre planlægningsrelaterede eller politiske dokumenter.

Hvis et lovforslag vedrører et område, der hører under delt kompetence, sender Kommissionen forslaget til de nationale parlamenter for at give dem lejlighed til at undersøge, om man skal handle på EU-plan (nærhedsprincippet). Denne proces kaldes mekanismen for kontrol med anvendelsen af nærhedsprincippet.

Ud over disse dokumenter sender Kommissionen supplerende dokumenter til de nationale parlamenter, primært dokumenter rettet til Rådet. De nationale parlamenter får også besked, når Kommissionen indleder offentlige høringer.

Politisk dialog

De nationale parlamenter kan afgive udtalelser om Kommissionens dokumenter og om de politikområder, hvor Kommissionen har beføjelse til at handle. Det er Kommissionens mål at besvare sådanne udtalelser inden for 3 måneder.

Kommissionen besvarer også i forbindelse med den politiske dialog begrundede udtalelser, den har modtaget via mekanismen for kontrol med anvendelsen af nærhedsprincippet, hvis tærsklerne for iværksættelse af procedurerne med såkaldt gult og orange kort ikke er opfyldt.

Både de nationale parlamenters udtalelser og Kommissionens svar offentliggøres online.

Udtalelser fra de nationale parlamenter og Kommissionens svar

Den politiske dialog gennemføres desuden via:

  • Besøg og møder på både politisk og administrativt niveau. De fleste nationale parlamenter holder regelmæssigt møder med medlemmer af Kommissionen
  • Kommissionens deltagelse i interparlamentariske møder og konferencer
  • Kommissionens embedsmænds deltagelse efter anmodning i møder med nationale parlamentsudvalg og -repræsentanter 

Dokumenter