Комисията докладва за отношенията си с националните парламенти в своите годишни доклади:

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005