Kommittéförfarande

Tack vare kommittéförfarandet kan EU-länderna, via särskilda kommittéer, övervaka hur EU-kommissionen antar genomförandeakter.

Genomförandeakter

Det främsta ansvaret för att genomföra EU-lagstiftningen ligger hos EU-länderna. Men på områden där det krävs enhetliga villkor för att genomföra reglerna – t.ex. skattefrågor, jordbruk, den inre marknaden, hälsa och livsmedelssäkerhet – antar kommissionen (eller i undantagsfall rådet) en genomförandeakt.

Hur antas en genomförandeakt?

Kommissionen samråder i regel först med en kommitté, där alla EU-länder är representerade.

Det här kallas kommittéförfarandet och är till för att EU-länderna ska kunna kontrollera kommissionens genomförandebefogenheter.

Som en del av kommissionens strategi för bättre lagstiftning kan allmänheten och andra intressenter lämna synpunkter på förslaget under en fyraveckorsperiod innan kommittén röstar om det. Det finns vissa undantag, t.ex. i nödsituationer eller när allmänheten och berörda parter redan har lämnat synpunkter. Mer information finns i verktygslådan för bättre lagstiftning

En översikt över inkomna synpunkter läggs fram för kommittén, och den diskussion som följer ingår i en sammanfattning som publiceras i registret över kommittéhandlingar.

Läs mer om kommittéförfarandet

 

Delegerade akter

Kommissionen kan anta delegerade akter efter att Europaparlamentet och rådet har delegerat befogenheten i en EU-rättsakt.

Följande villkor gäller:

  • Den delegerade akten får inte ändra väsentliga delar av grundrättsakten.
  • Grundrättsakten måste ange mål, innehåll, omfattning och varaktighet för delegeringen.
  • Europaparlamentet och rådet kan återkalla delegeringen eller göra invändningar mot en delegerad akt.

Hur antas en delegerad akt?

Kommissionen föreslår och antar delegerade akter efter samråd med expertgrupper. De består av företrädare från alla EU-länder och möts regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Som en del av kommissionens strategi för bättre lagstiftning kan allmänheten och andra intressenter lämna synpunkter på förslagen under en fyraveckorsperiod. Det finns vissa undantag, t.ex. i nödsituationer eller när allmänheten och berörda parter redan har lämnat synpunkter. Mer information finns i verktygslådan för bättre lagstiftning

När kommissionen har antagit en delegerad akt har parlamentet och rådet i allmänhet två månader på sig att komma med invändningar. Om de inte har några synpunkter träder den delegerade akten i kraft.

Antagna akter innehåller en motivering där man sammanfattar inkomna synpunkter och hur de har beaktats.

Register över kommissionens expertgrupper och liknande organ

Sedan december 2017 finns ett nytt interinstitutionellt register över delegerade akter. Det ger en heltäckande överblick över de olika etapperna när en akt antas. Man kan också prenumerera på meddelanden om de akter man är intresserad av. Registret finns på alla officiella EU-språk.

Interinstitutionellt register över delegerade akter