Izvedbeni akti

Izvajanje zakonodaje EU je v pristojnosti držav članic EU. Toda na nekaterih področjih je treba določiti pogoje za enotno izvajanje zakonodajnega akta (obdavčenje, kmetijstvo, notranji trg, zdravje in varnost hrane itd.), zato Komisija (ali izjemoma Svet EU) sprejme izvedbeni akt.

Postopek sprejetja izvedbenega akta

Preden Komisija sprejme izvedbeni akt, se mora običajno najprej posvetovati z odborom, v katerem so predstavniki vseh držav članic EU.

Odbor tako omogoča državam članicam nadzor nad delom Komisije pri sprejemanju izvedbenega akta – gre za postopek, ki se v žargonu EU imenuje komitologija.

V okviru prizadevanj Komisije za boljše pravno urejanje lahko državljani in drugi deležniki v štirih tednih pred glasovanjem zadevnega odbora o sprejetju ali zavrnitvi izvedbenega akta podajo svoje mnenje o osnutku besedila. Izjema so nujni primeri ali kadar so državljani in deležniki že dali svoje mnenje. Več informacij v gradivu za boljše pravno urejanje

Odbor pregleda povzetek zbranih mnenj; povzetek zapisnikov povezanih razprav se objavi v registru komitologije.

Več o postopku komitologije

 

Delegirani akti

Komisija sprejme delegirani akt na podlagi pooblastila, danega v besedilu pravnega akta EU, v tem primeru zakonodajnega.

Komisija sprejme delegirani akt v okviru strogih omejitev:

  • delegirani akt ne sme spremeniti bistvenih elementov zakonodajnega akta
  • zakonodajni akt mora opredeliti cilje, vsebino, področje uporabe in trajanje danega pooblastila
  • Evropski parlament in Svet EU lahko prekličeta pooblastilo ali nasprotujeta delegiranemu aktu

Postopek sprejetja delegiranega akta

Komisija pripravi in sprejme delegirani akt po posvetovanju s strokovnimi skupinami, ki jih sestavljajo predstavniki vseh držav članic EU. Strokovne skupine se sestajajo redno ali občasno.

V okviru prizadevanj Komisije za boljše pravno urejanje lahko državljani in drugi deležniki v roku štirih tednov podajo svoje mnenje o osnutku besedila delegiranega akta. Izjema so nujni primeri ali kadar so državljani in deležniki že dali svoje mnenje. Več informacij v gradivu za boljše pravno urejanje

Ko Komisija sprejme delegirani akt, imata Evropski parlament in Svet EU dva meseca časa za morebitne ugovore. Če ugovorov ni, začne delegirani akt veljati.

Sprejeti akt vsebuje obrazložitveni memorandum, ki povzema prejeta mnenja in kako so bila upoštevana.

Register strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih skupin

Od decembra 2017 je na voljo novi medinstitucionalni register delegiranih aktov, ki zagotavlja celovit pregled življenjskega cikla delegiranih aktov in uporabnikom omogoča, da se naročijo na obvestila glede konkretnih delegiranih aktov, ki jih zanimajo. Register je na voljo v vseh jezikih EU.

Medinstitucionalni register delegiranih aktov

Dokumenti

PrenesiPDF - 339.3 KB