Comitologie

De termen "comitéprocedure" en "comitologie" verwijzen naar een reeks procedures waardoor de EU-landen via speciale comités toezicht kunnen houden op de uitvoeringsbesluiten van de Europese Commissie.

Uitvoeringsbesluiten

De hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van EU-wetgeving ligt bij de lidstaten. Maar op gebieden waarop uniforme voorwaarden vereist zijn (belastingen, landbouw, interne markt, volksgezondheid en voedselveiligheid, enz.), neemt de Commissie (of bij wijze van uitzondering de Raad) uitvoeringsbesluiten aan.

Hoe worden uitvoeringsbesluiten vastgesteld?

Voordat de Commissie een uitvoeringsbesluit kan vaststellen, moet zij doorgaans een comité raadplegen waarin ieder EU-land vertegenwoordigd is.

Het comité stelt de EU-landen in staat om toezicht te houden op de Commissie bij het vaststellen van een uitvoeringsbesluit — een procedure die in EU-jargon "comitologie" heet.

In het kader van de agenda voor betere regelgeving kunnen alle belanghebbenden, ook gewone burgers, vier weken lang feedback geven over de ontwerptekst van een uitvoeringsbesluit, voordat het betrokken comité deze tekst goedkeurt of verwerpt. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in een noodsituatie of als belanghebbenden al een bijdrage hebben kunnen leveren. Meer details in de toolbox voor betere regelgeving

Een overzicht van de verzamelde feedback wordt ingediend bij het comité en de discussie daarover wordt opgenomen in de notulen, die gepubliceerd worden in het comitologieregister.

Meer over de comitéprocedure

 

Gedelegeerde handelingen

Het gaat hier om besluiten die de Commissie kan nemen als zij daarvoor uitdrukkelijk de wettelijke bevoegdheid heeft gekregen.

Zij is daarbij gebonden aan strikte beperkingen:

  • de gedelegeerde handeling mag niets wijzigen aan essentiële elementen van de wetgeving
  • doelstellingen, inhoud, reikwijdte en duur van de delegatie worden in de wetgeving bepaald
  • Het Europees Parlement en de Raad kunnen de delegatie intrekken of bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling

Hoe worden gedelegeerde handelingen aangenomen?

De Commissie bereidt gedelegeerde handelingen voor en neemt deze aan na raadpleging van deskundigengroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van alle EU-landen, die op regelmatige of incidentele basis samenkomen.

In het kader van de agenda voor betere regelgeving kunnen alle belanghebbenden, ook gewone burgers, vier weken lang feedback geven over de ontwerptekst van een gedelegeerde handeling. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld in een noodsituatie of als belanghebbenden al een bijdrage hebben kunnen leveren. Meer details in de toolbox voor betere regelgeving

Zodra de Commissie het besluit heeft genomen, hebben het Europees Parlement en de Raad doorgaans twee maanden om eventuele bezwaren te uiten. Als zij dat niet doen, treedt de gedelegeerde handeling in werking.

Aangenomen handelingen bevatten een toelichting met een overzicht van de ontvangen feedback en hoe de Commissie deze heeft meegenomen in het besluit.

Register van deskundigengroepen en andere adviesorganen

Sinds december 2017 bestaat er een interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen. Het geeft een compleet overzicht van de levenscyclus van gedelegeerde handelingen en biedt de gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op berichten over voor hen interessante dossiers. Het register is beschikbaar in alle EU-talen.

Interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen