Komitoloģija

Ar komitoloģiju saprot procedūru kopumu, kas ES dalībvalstīm ļauj, izmantojot īpašas komitejas, pārraudzīt to, kā Eiropas Komisija pieņem īstenošanas aktus.

Īstenošanas akti

Galvenā atbildība par ES tiesību aktu īstenošanu gulstas uz ES valstīm. Tomēr jomās, kurās ir nepieciešami vienādi īstenošanas nosacījumi (nodokļi, lauksaimniecība, iekšējais tirgus, veselība, pārtikas nekaitīgums u. c.), Komisija (vai izņēmuma gadījumā Padome) pieņem īstenošanas aktus.

Kā pieņem īstenošanas aktus?

Pirms Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, tai parasti jāapspriežas ar komiteju, kurā ir pārstāvētas visas ES dalībvalstis.

Komitejā ES valstis var pārraudzīt Komisijas darbu, kad tā pieņem īstenošanas aktu. Šo procedūru ES žargonā sauc par “komitoloģiju” jeb komiteju procedūru.

Komisijas labāka regulējuma programmā ir noteikts, ka iedzīvotāji un ieinteresētās personas var sniegt atsauksmes par īstenošanas akta projektu 4 nedēļu laikā, pirms par to balso attiecīgā komiteja, pieņemdama vai noraidīdama attiecīgo tekstu. Šim principam ir daži izņēmumi, piemēram, steidzamās situācijās vai gadījumos, kad iedzīvotāji un ieinteresētās personas jau ir pauduši savu viedokli. Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties labāka regulējuma rīkkopā

Saņemtās atsauksmes apkopotā veidā tiek iesniegtas komitejai, un par tām notiekošās diskusijas pārskatu iekļauj kopsavilkumā, ko publicē komitoloģijas reģistrā.

Uzziniet vairāk par komiteju procedūru

 

Deleģētie akti

Komisija tos pieņem, pamatojoties uz pilnvarām, kas tai deleģētas konkrētā ES tiesību aktā (šai gadījumā – leģislatīvā aktā).

Komisijas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus ir stingri ierobežotas:

  • deleģētais akts nedrīkst mainīt būtiskus pamatakta elementus,
  • leģislatīvajam aktam ir jānosaka deleģēto pilnvaru mērķis, saturs, darbības joma un ilgums,
  • Parlaments un Padome var atsaukt deleģēšanu vai izteikt iebildumus pret deleģēto aktu.

Kā pieņem deleģētos aktus?

Komisija sagatavo un pieņem deleģētos aktus pēc apspriešanās ar ekspertu grupām, kurās regulāri (vai ne tik regulāri) tiekas pārstāvji no visām ES valstīm.

Kā paredzēts Komisijas labāka regulējuma programmā, iedzīvotāji un ieinteresētās personas 4 nedēļu laikā var sniegt atsauksmes par deleģētā akta projekta tekstu. Šim principam ir daži izņēmumi, piemēram, steidzamās situācijās vai gadījumos, kad iedzīvotāji un ieinteresētās personas jau ir pauduši savu viedokli. Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties labāka regulējuma rīkkopā

Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi attiecīgo aktu, Parlamentam un Padomei parasti ir 2 mēneši, lai izteiktu iebildumus. Ja iebildumu nav, deleģētais akts stājas spēkā.

Pieņemtajos aktos ir paskaidrojuma raksts, kurā apkopoti saņemtie viedokļi un aprakstīts, kā tie ir izmantoti.

Komisijas ekspertu grupu un citu līdzīgu struktūru reģistrs

2017. gada decembrī tika atklāts jaunais deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs. Tajā ir lieliski pārskatāms deleģēto aktu aprites cikls, un lietotāji var izveidot jaunumu abonementus, lai saņemtu paziņojumus par viņus interesējošām lietām. Reģistrs ir pieejams visās oficiālajās ES valodās.

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs

Dokumenti

LejupielādētPDF - 339.3 KB