Gníomhartha cur chun feidhme

Is ar na Ballstáit atá an phríomhfhreagracht as dlíthe an Aontais a chur chun feidhme. Mar sin féin, i réimsí ina mbíonn gá le coinníollacha aonfhoirmeacha cur chun feidhme (cánachas, talmhaíocht, an margadh inmheánach, sláinte agus sábháilteacht bia, srl.), glacann an Coimisiún (nó, i gcásanna eisceachtúla, an Chomhairle) gníomh cur chun feidhme.

Conas a ghlactar gníomhartha cur chun feidhme?

Sular féidir leis an gCoimisiún gníomh cur chun feidhme a ghlacadh, go hiondúil ní mór dó dul i gcomhairle le coiste ar a bhfuil ionadaíocht ag gach Ballstát.

Cuireann an coiste ar chumas na mBallstát maoirseacht a dhéanamh ar obair an Choimisiúin agus gníomh cur chun feidhme á ghlacadh aige – tugtar 'an nós imeachta coiste' ar a bpróiseas sin i mbéarlagair an Aontais.

Mar chuid de Chlár Oibre maidir le Rialáil Níos Fearr an Choimisiúin, is féidir le saoránaigh agus le páirtithe leasmhara eile aiseolas a thabhairt ar dhréacht-téacs de ghníomh cur chun feidhme le linn tréimhse 4 seachtaine sula gcaitheann an coiste ábhartha vóta chun glacadh leis nó diúltú dó. Bíonn eisceachtaí áirithe ann, mar shampla i gcás éigeandála nó más rud é go bhfuil aighneachtaí déanta ag saoránaigh agus páirtithe leasmhara cheana féin. Tá tuilleadh sonraí sa bhosca uirlisí le haghaidh rialáil níos fearr

Cuirtear forbhreathnú ar an aiseolas a bailíodh i láthair don choiste, agus cuirtear an plé a eascraíonn as sin san áireamh sa taifead achomair, a fhoilsítear in i gclár an nós imeachta coiste.

Tuilleadh eolais faoin nós imeachta coiste

 

Gníomhartha tarmligthe

Glacann an Coimisiún iad ar bhonn tarmligin a thugtar sa téacs i ndlí de chuid an Aontais Eorpaigh, i ngníomh reachtach sa chás seo.

Tá dianteorainneacha leis an gcumhacht atá ag an gCoimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh:

  • ní féidir leis an ngníomh tarmligthe na heilimintí riachtanacha den dlí a athrú
  • nó mór cuspóirí, ábhar, raon feidhme agus fad ama an tarmligin cumhachta a bheith sainithe sa ghníomh reachtach
  • féadfaidh an Pharlaimint agus an Chomhairle an tarmligean a aisghairm nó agóidí a dhéanamh i gcoinne an ghnímh tarmligthe

Conas a ghlactar gníomhartha tarmligthe?

Ullmhaíonn agus glacann an Coimisiún gníomhartha tarmligthe tar éis dul i gcomhairle le grúpaí saineolaithe, ina mbíonn ionadaithe ó gach Ballstát, agus a eagraíonn cruinnithe ar bhonn rialta nó anois agus arís.

Mar chuid de chlár oibre an Choimisiúin maidir le rialáil níos fearr, is féidir le saoránaigh agus páirtithe leasmhara eile aiseolas a thabhairt ar an dréacht-téacs de ghníomh tarmligthe le linn tréimhse 4 seachtaine. Bíonn eisceachtaí áirithe ann, mar shampla i gcás éigeandála nó más rud é go bhfuil aighneachtaí déanta ag saoránaigh agus páirtithe leasmhara cheana féin. Tá tuilleadh sonraí sa bhosca uirlisí le haghaidh rialáil níos fearr

Tar éis an gníomh a bheith glactha ag an gCoimisiún, bíonn 2 mhí ag an bParlaimint agus ag an gComhairle go hiondúil chun agóidí a dhéanamh. Mura ndéanann siad agóid, tagann an gníomh tarmligthe i bhfeidhm.

Bíonn 'meabhrán míniúcháin' mar chuid de ghníomhartha a ghlactar ina dtugtar achoimre ar an aiseolas a fuarthas agus ar an gcaoi ar úsáideadh é.

An Clár de Ghrúpaí Saineolaithe an Choimisiúin agus d'eintitis eile den saghas céanna

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 339.3 KB