Täytäntöönpanosäädökset

Ensisijainen vastuu EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta on EU:n jäsenmailla. Kuitenkin aloilla, joilla edellytetään yhdenmukaista täytäntöönpanoa (verotus, maatalous, sisämarkkinat, terveys ja elintarviketurvallisuus jne.), komissio – tai poikkeustapauksissa neuvosto – antaa täytäntöönpanosäädöksiä.

Täytäntöönpanosäädösten antamisprosessi

Ennen kuin komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, sen on yleensä kuultava komiteaa, jossa jokainen EU-maa on edustettuna.

Komitean avulla EU-maat voivat valvoa komission toimintaa, kun se antaa täytäntöönpanosäädöksiä. Tätä menettelyä kutsutaan komiteamenettelyksi.

Kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat antaa palautetta täytäntöönpanosäädöksen luonnoksesta 4 viikon ajan ennen kuin asiaa käsittelevä komitea äänestää sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tämä on osa komission paremman sääntelyn agendaa. Periaatteesta saatetaan kuitenkin poiketa esimerkiksi hätätilanteissa tai tapauksissa, joissa kansalaiset ja sidosryhmät ovat jo osallistuneet prosessiin. Lisätietoja on paremman sääntelyn välineistössä

Komitealle esitetään tiivistelmä saadusta palautteesta, ja siitä käytävä keskustelu sisällytetään muistioon, joka julkaistaan komiteamenettelyrekisterissä..

Lisätietoa komiteamenettelystä

 

Delegoidut säädökset

Komissio antaa delegoituja säädöksiä EU:n lainsäädännössä myönnetyn säädösvallan siirron perusteella.

Komission valtuudet antaa delegoituja säädöksiä on tiukasti rajattu:

  • delegoidulla säädöksellä ei voida muuttaa lainsäädännön keskeisiä osia
  • säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto on määriteltävä
  • Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat peruuttaa säädösvallan siirron tai esittää delegoitua säädöstä koskevia vastalauseita.

Delegoitujen säädösten antamisprosessi

Komissio valmistelee ja antaa delegoidut säädökset kuultuaan asiantuntijaryhmiä, jotka koostuvat kunkin EU-maan edustajista. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat joko säännöllisesti tai tarpeen mukaan.

Osana komission paremman sääntelyn agendaa kansalaiset ja muut sidosryhmät voivat antaa palautetta delegoidun säädöksen luonnoksesta 4 viikon ajan. Periaatteesta saatetaan kuitenkin poiketa esimerkiksi hätätilanteissa tai tapauksissa, joissa kansalaiset ja sidosryhmät ovat jo osallistuneet prosessiin. Lisätietoja on paremman sääntelyn välineistössä

Kun komissio on antanut säädöksen, parlamentilla ja neuvostolla on yleensä 2 kuukautta aikaa esittää vastalauseensa. Jos ne eivät esitä vastalauseita, delegoitu säädös tulee voimaan.

Annetuissa säädöksissä on perusteluosa, jossa esitetään tiivistelmä saadusta palautteesta ja siitä, miten se on otettu huomioon.

Komission asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten rekisteri

Asiakirjat

LataaPDF - 339.3 KB