Komitologi

Komitologi dækker over en række procedurer, der sætter EU-landene i stand til gennem nogle særlige udvalg at overvåge, hvordan EU-Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter.

Gennemførelsesretsakter

Det er EU-landene, der har det primære ansvar for at gennemføre EU's lovgivning. På områder, hvor der er behov for ensartet gennemførelse (beskatning, landbrug, det indre marked, sundhed, og fødevaresikkerhed m.v.), vedtager Kommissionen (eller undtagelsesvis Rådet) dog en gennemførelsesretsakt.

Hvordan vedtages gennemførelsesretsakter?

Før Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesretsakt, skal den normalt høre et udvalg, som alle EU-landene er repræsenteret i.

Udvalget gør det muligt for EU-landene at føre tilsyn med Kommissionens arbejde, når den vedtager en gennemførelsesretsakt. Denne procedure kaldes "komitologi" i EU-jargonen.

Som led i Kommissionens dagsorden for bedre regulering kan borgere og andre interessenter inden for 4 uger kommentere udkastet til en gennemførelsesretsakt, før det relevante udvalg stemmer om at godkende eller afvise det. Der er visse undtagelser, f.eks. hvis der er tale om en nødsituation, eller hvis borgerne og interessenterne allerede har givet deres bidrag. Du finder flere oplysninger i værktøjskassen for bedre regulering

Udvalget modtager en oversigt over bemærkningerne, og den efterfølgende diskussion indgår i det kortfattede referat, der offentliggøres i komitologiregistret.

Læs mere om udvalgsproceduren

 

Delegerede retsakter

Kommissionen vedtager dem på grundlag af en delegering, som er tildelt i en EU-lov, i dette tilfælde en lovgivningsmæssig retsakt.

Kommissionens ret til at vedtage delegerede retsakter er lagt i faste rammer:

  • den delegerede retsakt må ikke ændre væsentlige elementer i loven
  • den lovgivningsmæssige retsakt skal fastlægge formål, indhold, anvendelsesområde og tidsrum for delegeringen.
  • Parlamentet og Rådet kan tilbagekalde delegeringen eller gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

Hvordan vedtages delegerede retsakter?

Kommissionen udarbejder og vedtager delegerede retsakter efter at have hørt ekspertgrupper, som består af repræsentanter fra alle EU-lande, der mødes regelmæssigt eller lejlighedsvis.

Som led i Kommissionens dagsorden for bedre regulering kan borgere og andre interessenter inden for 4 uger give feedback på udkastet til en delegeret retsakt. Der er visse undtagelser, f.eks. hvis der er tale om en nødsituation, eller hvis borgerne og interessenterne allerede har givet deres bidrag. Du finder flere oplysninger i værktøjskassen for bedre regulering

Når Kommissionen har vedtaget retsakten, har Parlamentet og Rådet normalt 2 måneder til at gøre indsigelse. Ellers træder den delegerede retsakt i kraft.

Vedtagne delegerede retsakter indeholder en "begrundelse", der opsummerer, hvilke bemærkninger der er modtaget, og hvordan de er blevet brugt.

Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder

Et nyt interinstitutionelt register over delegerede retsakter blev søsat i december 2017 Her kan brugerne få et fuldstændigt overblik over de delegerede retsakters livscyklus og abonnere på opdateringer om de dokumenter, de har interesse i. Registret er tilgængeligt på alle EU-sprog.

Interinstitutionelt register over delegerede retsakter