Prováděcí akty

Za provádění práva EU jsou primárně odpovědné členské státy Unie. Pro oblasti, kde jsou pro provádění práva zapotřebí jednotné podmínky (daně, zemědělství, vnitřní trh, zdraví a bezpečnost potravin apod.), však Komise (nebo výjimečně Rada) přijme prováděcí akt.

Jakým způsobem se prováděcí akty přijímají?

Než může Komise přijmout prováděcí akt, musí obvykle konzultovat výbor, v němž je zastoupena každá země EU.

Tento výbor umožňuje zemím EU dohlížet na Komisi při práci na přijímání prováděcího aktu – jde o postup v terminologii EU označovaný jako „postup projednávání ve výborech“ neboli „komitologie“.

Podle programu Komise zaměřeného na zlepšení právní úpravy mohou ke znění návrhu prováděcího aktu v průběhu čtyř týdnů před tím, než o tomto hlasuje příslušný výbor, poskytovat zpětnou vazbu občané i další zainteresované strany. Existuje několik výjimek, například v případě nouze nebo pokud občané a zúčastněné strany již své příspěvky předložili. Podrobnější informace viz  Nástroje ke zlepšování právní úpravy

Přehled získané zpětné vazby je předložen příslušnému výboru a její následné projednání je součástí souhrnné zprávy, která je zveřejněna v rejstříku postupů projednávání ve výborech.

Další informace o postupu projednávání ve výborech

 

Akty v přenesené pravomoci

Komise tyto akty přijímá na základě přenesení pravomoci daného zněním právního předpisu EU (v tomto případě legislativní aktu).

Možnost Komise přijímat akty v přenesené pravomoci podléhá přísným omezením:

  • akt v přenesené pravomoci nemůže měnit základní prvky právních předpisů
  • daný legislativní akt musí vymezovat cíle, obsah, rozsah a dobu trvání přenesení pravomoci
  • Evropský parlament a Rada mohou dané přenesení pravomoci zrušit nebo proti danému aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky

Jakým způsobem se akty v přenesené pravomoci přijímají?

Komise připraví a přijme akty v přenesené pravomoci po konzultaci skupiny odborníků složené ze zástupců z každé země EU, která se schází pravidelně nebo příležitostně.

Podle programu Komise zaměřeného na zlepšení právní úpravy mohou ke znění návrhu aktu v přenesené pravomoci v průběhu čtyř týdnů poskytovat zpětnou vazbu občané i další zainteresované strany. Existuje několik výjimek, například v případě nouze nebo pokud občané a zúčastněné strany již své příspěvky předložili. Podrobnější informace viz Nástroje ke zlepšování právní úpravy

Jakmile Komise akt přijme, mají Evropský parlament a Rada obvykle dva měsíce na to, aby vznesly námitky. Pokud tak neučiní, vstoupí akt v přenesené pravomoci v platnost.

Přijaté akty obsahují „Důvodovou zprávu“, v níž je shrnuta zpětná vazba a způsob, jak byla využita.

Rejstřík expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů

V prosinci 2017 začal fungovat nový interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci. Poskytuje úplný přehled celého životního cyklu aktů v přenesené pravomoci a uživatelům dává možnost se přihlásit k odběru upozornění týkajících se souborů, které je zajímají. Rejstřík je k dispozici ve všech jazycích EU.

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci

Dokumenty

StáhnoutPDF - 339.3 KB