Комитология

„Комитологията“ е набор от процедури, които дават възможност на страните от ЕС чрез специални комитети да осъществяват надзор върху начина, по който Европейската комисия приема актове за изпълнение.

Актове за изпълнение

Основна отговорност за прилагането на правото на ЕС носят държавите от Съюза. Въпреки това в области, в които са необходими еднакви условия за изпълнение (данъчно облагане, селско стопанство, вътрешен пазар, здравеопазване, безопасност на храните и др.), Комисията (или по изключение Съветът) приема актове за изпълнение.

Как се приемат актовете за изпълнение?

Преди Комисията да приеме акт за изпълнение, тя обикновено трябва да се консултира с комитет, в който са представени всички държави от ЕС.

Участието в комитета дава възможност на държавите от Съюза да наблюдават работата на Комисията по приемане на акт за изпълнение – процедура, наричана в жаргона на ЕС комитология.

Като част от програмата на Комисията за по-добро регулиране гражданите и другите заинтересовани страни могат да изпращат коментари по проекта на акт за изпълнение в продължение на 4 седмици, преди съответният комитет да гласува по него. Има някои изключения, например в случай на спешност или когато гражданите и заинтересованите страни вече са изразили своето мнение. За повече подробности вижте инструментариума за по-добро регулиране

Пред комитета се представя преглед на получените коментари, а произтичащото от него обсъждане се включва в обобщен протокол, който се публикува в Регистъра на комитологията.

Научете повече за процедурата по комитология

 

Делегирани актове

Комисията приема тези актове въз основа на делегиране, предоставено в текста на законодателен акт на ЕС.

Правомощията на Комисията да приема делегирани актове подлежат на строги ограничения:

  • с делегирания акт не могат да се променят съществените елементи на законодателния акт,
  • законодателният акт трябва да определя целите, съдържанието, обхвата и продължителността на делегирането на правомощие,
  • Парламентът и Съветът могат да отменят делегирането или да представят възражения относно делегирания акт.

Как се приемат делегирани актове?

Комисията изготвя и приема делегирани актове след консултации с експертни групи, съставени от представители на всяка държава от ЕС, които заседават редовно или при необходимост.

Като част от програмата на Комисията за по-добро регулиране гражданите и другите заинтересовани страни могат да изпращат коментари по проекта на делегиран акт в продължение на 4 седмици. Има някои изключения, например в случай на спешност или когато гражданите и заинтересованите страни вече са изразили своето мнение. За повече подробности вижте инструментариума за по-добро регулиране

След като Комисията приеме даден акт, Парламентът и Съветът обикновено разполагат с 2 месеца, за да отправят възражения. Ако не го направят, делегираният акт влиза в сила.

Приетите актове съдържат „обяснителен меморандум“, обобщаващ получените мнения и начина, по който те са използвани.

Регистър на експертните групи към Комисията и други подобни органи

През декември 2017 г. влезе в употреба нов междуинституционален регистър на делегираните актове. Той дава цялостен поглед върху жизнения цикъл на делегираните актове, а потребителите могат да се абонират, за да получават уведомления за документите, които ги интересуват. Регистърът е достъпен на всички езици на ЕС.

Междуинституционален регистър на делегираните актове