Актове за изпълнение

Основна отговорност за прилагането на правото на ЕС носят държавите от Съюза. Въпреки това в области, в които са необходими еднакви условия за изпълнение (данъчно облагане, селско стопанство, вътрешен пазар, здравеопазване, безопасност на храните и др.), Комисията (или по изключение Съветът) приема актове за изпълнение.

Как се приемат актовете за изпълнение?

Преди Комисията да приеме акт за изпълнение, тя обикновено трябва да се консултира с комитет, в който са представени всички държави от ЕС.

Участието в комитета дава възможност на държавите от Съюза да наблюдават работата на Комисията по приемане на акт за изпълнение – процедура, наричана в жаргона на ЕС комитология.

Като част от програмата на Комисията за по-добро регулиране гражданите и другите заинтересовани страни могат да изпращат коментари по проекта на акт за изпълнение в продължение на 4 седмици, преди съответният комитет да гласува по него. Има някои изключения, например в случай на спешност или когато гражданите и заинтересованите страни вече са изразили своето мнение. За повече подробности вижте инструментариума за по-добро регулиране

Пред комитета се представя преглед на получените коментари, а произтичащото от него обсъждане се включва в обобщен протокол, който се публикува в Регистъра на комитологията.

Научете повече за процедурата по комитология

 

Делегирани актове

Комисията приема тези актове въз основа на делегиране, предоставено в текста на законодателен акт на ЕС.

Правомощията на Комисията да приема делегирани актове подлежат на строги ограничения:

  • с делегирания акт не могат да се променят съществените елементи на законодателния акт,
  • законодателният акт трябва да определя целите, съдържанието, обхвата и продължителността на делегирането на правомощие,
  • Парламентът и Съветът могат да отменят делегирането или да представят възражения относно делегирания акт.

Как се приемат делегирани актове?

Комисията изготвя и приема делегирани актове след консултации с експертни групи, съставени от представители на всяка държава от ЕС, които заседават редовно или при необходимост.

Като част от програмата на Комисията за по-добро регулиране гражданите и другите заинтересовани страни могат да изпращат коментари по проекта на делегиран акт в продължение на 4 седмици. Има някои изключения, например в случай на спешност или когато гражданите и заинтересованите страни вече са изразили своето мнение. За повече подробности вижте инструментариума за по-добро регулиране

След като Комисията приеме даден акт, Парламентът и Съветът обикновено разполагат с 2 месеца, за да отправят възражения. Ако не го направят, делегираният акт влиза в сила.

Приетите актове съдържат „обяснителен меморандум“, обобщаващ получените мнения и начина, по който те са използвани.

Регистър на експертните групи към Комисията и други подобни органи

През декември 2017 г. влезе в употреба нов междуинституционален регистър на делегираните актове. Той дава цялостен поглед върху жизнения цикъл на делегираните актове, а потребителите могат да се абонират, за да получават уведомления за документите, които ги интересуват. Регистърът е достъпен на всички езици на ЕС.

Междуинституционален регистър на делегираните актове

Документи

СвалиPDF - 339.3 KB