Кога се прилага комитологията?

Комитологията се прилага, когато на Комисията са дадени изпълнителни правомощия в текста на даден закон. В същия закон се предвижда Комисията да бъде подпомагана от комитет при определянето на мерките, които се съдържат в акта за изпълнение.

Комитологията не е задължителна за всички актове за изпълнение — някои от тях Комисията може да приеме, без да се консултира с комитет (например при отпускане на безвъзмездни помощи под определен размер).

Актове за изпълнение и делегирани актове

Как функционира комитологията?

Когато Комисията приема актове за изпълнение, се прилага една от следните процедури:

  • процедура по разглеждане – прилага се особено за мерки от общ характер и мерки с потенциално значително въздействие (например в области като данъчното облагане или европейската селскостопанска политика);
  • процедура по консултиране – обикновено се прилага за всички останали актове за изпълнение.

И при двете процедури се изисква комитет, съставен от представители на всички страни от ЕС, да предостави официално становище, обикновено под формата на гласуване относно предлаганите от Комисията мерки.

В зависимост от процедурата становищата на този комитет може да са повече или по-малко задължителни за Комисията.

Процедура по разглеждане

  • ако квалифицирано мнозинство (55 % от държавите в ЕС, представляващи поне 65 % от общото население на ЕС) гласува в подкрепа на предложения изпълнителен акт, Комисията трябва да го приеме
  • ако квалифицирано мнозинство гласува „против“ предложения акт, Комисията не може да го приеме
  • ако не е налице квалифицирано мнозинство за или против предложения акт, Комисията може да го приеме или да представи нова, изменена версия.

Процедура по консултиране

  • Комисията решава дали да приеме предложената от нея мярка, но трябва да „вземе напълно предвид“ становището на комитета, преди да вземе решение.

Как работят комитетите?

Комитетите по комитология се създават от законодателя (Съвета и Европейския парламент или само Съвета). Те включват един представител от всяка страна от ЕС и се председателстват от служители на Комисията.

Всеки комитет определя своите работни процедури въз основа на стандартен правилник за дейността на комитетите.

Службите на Комисията представят проекти на актове за изпълнение на отговорните комитети за становище.

Повечето комитети заседават няколко пъти в годината в сгради на Комисията (обикновено в Брюксел).

Преди всяко заседание Комисията изпраща на националните органи покана, дневен ред и проект на акт за изпълнение. След заседанието Комисията публикува резултатите от гласуването и обобщен протокол от заседанието в регистъра на комитологията.

Комисията публикува годишен доклад за работата на комитетите, който описва нейните дейности във всяка област на политиката.

Търсене на комитет

Апелативен комитет

Ако на Комисията бъде попречено да приеме предлагания от нея акт за изпълнение (особено когато комитетът гласува против него), тя може да отнесе случая до апелативен комитет.

Апелативният комитет функционира подобно на другите комитети: той е съставен от представители на страните от ЕС, но с участието на представители на по-високо равнище. Той се председателства от Комисията и следва същите правила за гласуване.

Тя дава на страните от ЕС възможност за второ обсъждане.

Ако апелативният комитет гласува против предложения от Комисията акт, Комисията трябва да се съобрази с това решение.

Правилник за дейността на апелативния комитет

Контрол от страна на Съвета и Парламента

Изпълнителните правомощия на Комисията освен на контрол от националните правителства чрез комитетите подлежат и на допълнителни проверки от страна на Европейския парламент и Съвета на ЕС, които имат:

  • право на информация – всички документи, които се обсъждат в комитетите във връзка с предлагани от Комисията мерки, по същото време трябва да бъдат предоставени на разположение на Парламента и Съвета;
  • право на контрол — когато дейностите на Комисията са свързани със законодателен акт, приет чрез обикновената законодателна процедура, Парламентът и/или Съветът могат да възразят срещу предложения акт за изпълнение, ако той надхвърля правомощията на Комисията, определени в първоначалния акт. След това Комисията трябва да преразгледа предложения акт и да реши дали да го запази, измени или оттегли.

Регистър на комитологията

Регистърът на комитологията съдържа списък с всички комитети по комитология, както и информация и документи, свързани с работата на тези комитети.