Αναζήτηση αποφάσεων για παραβάσεις

Αναζήτηση σε βάση δεδομένων με αποφάσεις για παραβάσεις, ανά είδος, κατάσταση, χώρα, τομέα πολιτικής ή αριθμό παράβασης.

Ετήσιες εκθέσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με παραβάσεις, και ετήσιες εκθέσεις για βασικές πτυχές της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Ορθές πρακτικές

Βάση δεδομένων με πρωτοβουλίες για τη μείωση του ελλείμματος μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, που παρουσιάζουν οι χώρες της ΕΕ, ή τη βελτίωση της διευθέτησης διαδικασιών επί παραβάσει.

Καταγγελία για παράβαση

Υποβολή καταγγελίας για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από χώρα της ΕΕ. Έντυπο διαθέσιμο σε 23 γλώσσες.