Кой съд?

В случаите, когато става дума за повече от една страна от ЕС, хората трябва да знаят кой съд ще разглежда техния случай и как едно съдебно решение може да бъде признато и изпълнено в друга държава от Съюза.

В Регламента „Брюксел I“ правилото гласи, че делото се разглежда от съдилищата в държавата по пребиваване на ответника. Прилагат се изключения в определени случаи, например при

  • нарушение на договор: делото се разглежда от съдилищата на мястото, където въпросното задължение е трябвало да бъде извършено,
  • извъндоговорни въпроси: компетентни са съдилищата на мястото, където е настъпило вредоносното събитие. Например, ако лице е наранено вследствие на нечия небрежност, делото се разглежда в страната от ЕС, където е станало произшествието.

Регламентът се прилага за всички граждански и търговски дела, независимо дали искът се оспорва или не и независимо от неговата стойност.

Признаване и изпълнение на съдебно решение в друга страна от ЕС

За изпълнение на съдебно решение в друга страна от ЕС заявителят може да се обърне директно към правоприлагащите органи в друга страна от Съюза. Това е например държавата, в която длъжникът притежава активи.

Длъжникът, срещу когото искате изпълнение, може да сезира съда с молба за отказ за изпълнение.

Европейски съюз

Други институции

Международни организации

Хагска конференция по международно частно право