Som ett led i kommissionens strategi för bättre lagstiftning finns det nu fler möjligheter att bidra till EU:s lagstiftningsarbete.

Bättre lagstiftning – varför och hur

Den ursprungliga idén

Du kan lämna synpunkter på de första idéerna till ny lagstiftning eller på planer för utvärderingar av enskilda lagar och kontroller av ändamålsenligheten hos flera lagar. Åtgärderna beskrivs i färdplaner och inledande konsekvensbedömningar.

Samrådsperiod: 

4 veckor

Lämna synpunkter på färdplaner och inledande konsekvensbedömningar

(Färdplaner och inledande konsekvensbedömningar som publicerats före den 28 februari 2017)

Konsekvensbedömning

I offentliga samråd kan du bidra till konsekvensbedömningar innan kommissionen lägger fram sina slutliga förslag. Konsekvensbedömningarna beskriver vilka problem som ska lösas, om åtgärderna bör vidtas på EU-nivå och vilka effekter olika handlingsalternativ kan få.

Samrådsperiod: 

Minst 12 veckor

Delta i samråd

Kommissionens förslag

När kommissionen har lagt fram ett lagförslag för Europaparlamentet och rådet (som beslutar om det ska antas), kan du lämna synpunkter på förslaget och på konsekvensbedömningen. Kommissionen samlar in synpunkterna och vidarebefordrar dem till Europaparlamentet och rådet.

Feedbackperiod: 

8 veckor från det att kommissionens förslag har publicerats på alla EU-språk  

Lämna synpunkter på kommissionens lagförslag

Utvärdering och kontroll av ändamålsenlighet

Genom offentliga samråd kan du bidra till utvärderingar och kontroller av hur den befintliga lagstiftningen fungerar i praktiken.

Samrådsperiod: 

Minst 12 veckor

Delta i samråd

Förslag till genomförandeakter och delegerade akter

Du kan också framföra dina synpunkter på kommissionens förslag till delegerade akter och genomförandeakter. En delegerad akt ändrar eller kompletterar mindre väsentliga delar av en rättsakt, medan en genomförandeakt fastställer villkor som ser till att en rättsakt tillämpas på samma sätt i hela EU.

Feedbackperiod:

4 veckor

Kom med synpunkter på förslag till genomförandeakter och delegerade akter 

Hjälp oss att förbättra lagstiftningen

Du kan när som helst komma med förslag på hur EU-lagstiftningen kan förbättras och förenklas. Kommissionen går igenom dina förslag och skickar dem eventuellt till Refitplattformen.

Feedbackperiod: När som helst

Hjälp oss att förbättra EU-lagstiftningen

Andra samråd

Kommissionen håller också samråd om andra typer av dokument. Ett exempel är grönböcker, som ska få igång en diskussion om ett visst ämne på EU-nivå.

Samrådsperiod: 

Minst 12 veckor

Delta i samråd

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på mejl om nya färdplaner, inledande konsekvensbedömningar och samråd.

Öppenhet och insyn

Om du (eller din organisation) bedriver verksamhet som påverkar beslutsfattandet i EU är det bra om du registrerar dig i EU:s öppenhetsregister innan du skickar in dina synpunkter.