Atbilstīgi Komisijas labāka regulējuma programmai nu ir vairāk iespēju piedalīties ES likumdošanas procesā.

Labāks regulējums: kāpēc un kā

Sākotnējā ideja

Nosūtiet mums savu viedokli par jaunu tiesību aktu sākotnējām idejām vai plāniem novērtēt atsevišķus tiesību aktus un pārbaudīt tiesību aktu kopu derīgumu. Ierosinātās darbības tiek izklāstītas dokumentos, kas tiek saukti par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem.

Apspriešanas ilgums: 

- 4 nedēļas

Sniedziet atsauksmes par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

(Ceļveži un sākotnējie ietekmes novērtējumi, kas publicēti pirms 2017. gada 28. februāra)

Iespējamā ietekme

Kamēr Komisija nav sagatavojusi savu priekšlikumu galīgo versiju, jūs, piedaloties sabiedriskajās apspriešanās, varat paust savu viedokli par ietekmes novērtējumu atsevišķiem aspektiem. Ietekmes novērtējumā tiek izskatītas problēmas, kurām ir vajadzīgs risinājums, jautājums par to, vai ir jārīkojas ES līmenī, kā arī ierosinātā risinājuma potenciālās sekas.

Apspriešanas ilgums: 

- vismaz 12 nedēļas

Piedalieties sabiedriskajās apspriešanās

Komisijas priekšlikums

Kolīdz Komisija ir apstiprinājusi likumdošanas priekšlikumu un to nosūtījusi pieņemšanai Eiropas Parlamentā un Padomē, jūs varat izteikt viedokli par šo priekšlikumu, kā arī par publicēto ietekmes novērtējuma ziņojumu. Komisija apkopos jūsu paustos viedokļus un ar tiem iepazīstinās Eiropas Parlamentu un Padomi.

Atsauksmju nosūtīšanas periods: 

- 8 nedēļas no dienas, kad Komisijas priekšlikums publicēts visās ES valodās

Sniedziet atsauksmes par Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem

(Līdz 2017. gada 28. februārim publicētie likumdošanas priekšlikumi)

Novērtējumi un derīguma pārbaudes

Piedaloties sabiedriskajās apspriešanās, jūs varat izteikt viedokli, ko ņems vērā novērtējumos un derīguma pārbaudēs attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu rezultātiem.

Apspriešanas ilgums: 

- vismaz 12 nedēļas

Piedalieties sabiedriskajās apspriešanās

Īstenošanas un deleģēto aktu projekti

Varat paust viedokli par Komisijas tekstu projektiem, kuru mērķis ir grozīt vai papildināt spēkā esošo tiesību aktu nebūtiskus elementus (deleģētie akti) vai precizēt nosacījumus, kas ļauj tiesību aktus vienādi piemērot visā Savienībā (īstenošanas akti).

Atsauksmju nosūtīšanas periods:

- 4 nedēļas

Paudiet viedokli par īstenošanas un deleģēto aktu projektiem 

Kā uzlabot esošos tiesību aktus

Katrā brīdī varat mums darīt zināmu, kā uzlabot spēkā esošos tiesību aktus. Komisija izskatīs jūsu priekšlikumus, kā vienkāršot ES tiesību aktus un samazināt regulatīvo slogu. Idejas varat nosūtīt REFIT platformai.

Atsauksmju nosūtīšanas periods: jebkurā brīdī

Paudiet viedokli par iespējām vienkāršot ES tiesību aktus

Citas iespējas

Komisija var arī rīkot apspriešanas par citu veidu dokumentiem. Runa var būt par zaļajām grāmatām, kuras Komisija sagatavojusi, lai rosinātu ES līmeņa diskusiju par atsevišķiem jautājumiem.

Apspriešanas ilgums: 

- vismaz 12 nedēļas

Piedalieties sabiedriskajās apspriešanās

Meklēt notikušās apspriešanas

Plānoto sabiedrisko apspriešanu kalendārs

Abonements

Abonējiet elektroniskos paziņojumus par jauniem ceļvežiem, sākotnējiem ietekmes novērtējumiem un sabiedriskām apspriešanām.

Caurskatāmība

Ja pārstāvat organizāciju vai esat pašnodarbināta persona, kuras darbības ietekmē ES lēmumu pieņemšanas procesu, pirms nosūtāt savas atsauksmes, reģistrējieties ES pārredzamības reģistrā, kas ir tiešsaistes datubāze.