Priėmus Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkę atsirado daugiau galimybių prisidėti prie ES teisėkūros proceso.

Geresnis reglamentavimas: kodėl ir kaip

Pradinė idėja

Išsakykite savo nuomonę dėl pradinių naujų teisės aktų idėjų, dėl atskirų teisės aktų vertinimo, dėl kelių teisės aktų tinkamumo patikrų. Siūlomi veiksmai išdėstomi planuose ir įžanginiuose poveikio vertinimuose.

Konsultacijų laikotarpis 

- 4 savaitės

Teikite atsiliepimus apie planus ir įžanginius poveikio vertinimus

(Iki 2017 m. vasario 28 d. paskelbti planai ir įžanginiai poveikio vertinimai)

Galimas poveikis

Per viešas konsultacijas galite, prieš Komisijai baigiant rengti pasiūlymus, išsakyti savo nuomonę dėl įvairių poveikio vertinimų aspektų. Poveikio vertinime aptariama, kuriuos klausimus reikia spręsti, ar reikėtų imtis veiksmų ES lygmeniu ir koks galimas įvairių nurodytų sprendimų poveikis.

Konsultacijų laikotarpis 

- bent 12 savaičių

Dalyvaukite viešose konsultacijose

Komisijos pasiūlymas

Komisijai susitarus dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir pateikus jį Europos Parlamentui ir Tarybai priimti, galite pateikti savo nuomonę apie tą pasiūlymą ir paskelbtą poveikio vertinimo ataskaitą. Komisija jūsų nuomones pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai.

Nuomonę galima teikti 

- 8 savaites po Komisijos pasiūlymo paskelbimo visomis ES kalbomis

Išsakykite nuomonę apie Komisijos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų

(Iki 2017 m. vasario 28 d. paskelbti Komisijos pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų)

Vertinimas ir tinkamumo patikros

Per viešas konsultacijas galite prisidėti prie vertinimo ir tinkamumo patikrų, kad padėtumėte įvertinti, kaip galiojantys teisės aktai veikia praktikoje.

Konsultacijų laikotarpis 

- bent 12 savaičių

Dalyvaukite viešose konsultacijose

Įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų projektai

Galite pareikšti savo nuomonę dėl Komisijos aktų, kuriais iš dalies keičiamos arba papildomos neesminės galiojančių teisės aktų nuostatos (deleguotųjų aktų) arba kuriais nustatomos sąlygos, kurių laikantis galiojantys teisės aktai turi būti vienodai įgyvendinami visoje ES (įgyvendinimo aktų), projektų.

Nuomonę galima teikti

- 4 savaites

Pasidalykite savo nuomone apie įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų projektus, 

Kaip patobulinti galiojančius teisės aktus

Bet kuriuo metu galite išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip galiojančius teisės aktus būtų galima patobulinti. Komisija išnagrinės jūsų pasiūlymus siekdama paprastinti ES teisės aktus ir mažinti reglamentavimo naštą. Savo pasiūlymus galite siųsti REFIT platformai

Nuomonę galima teikti bet kada

Pasidalykite savo nuomone, kaip supaprastinti ES reglamentavimą

Kitos galimybės

Komisija taip pat gali klausti nuomonės ir dėl kitų rūšių dokumentų. Pavyzdžiui, dėl žaliųjų knygų, kurias Komisija skelbia, kad paskatintų diskutuoti tam tikromis temomis Europos lygmeniu.

Konsultacijų laikotarpis 

- bent 12 savaičių

Dalyvaukite viešose konsultacijose

Baigtų konsultacijų paieška

Planuojamų būsimų viešų konsultacijų kalendorius

Prenumerata

Užsisakykite pranešimus e. paštu apie naujus planus, įžanginius poveikio vertinimus ir viešas konsultacijas.

Skaidrumas

Jei atstovaujate organizacijai arba esate savarankiškai dirbantis asmuo ir jūsų veikla turi įtakos ES sprendimų priėmimo procesui, prieš siųsdamas mums savo nuomonę pateikite savo duomenis ES skaidrumo registre (internetinėje duomenų bazėje).