De thoradh Chlár Oibre an Choimisiúin maidir le Rialáil níos Fearr tá níos mó deiseanna ann anois chun rannchuidiú le próiseas reachtóireachta an Aontais Eorpaigh.

Rialáil níos fearr: cén fáth agus cén chaoi

An smaoineamh tosaigh

Cuir chugainn do thuairimí faoi na smaointe atá curtha le chéile cheana maidir le dlíthe nua nó faoi na pleananna chun meastóireacht a dhéanamh ar dhlíthe aonair agus 'seiceálacha oiriúnachta' a dhéanamh ar dhlíthe gaolmhara. Leagtar amach na gníomhaíochtaí atá beartaithe i ndoiciméid ar a dtugtar treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh.

Tréimhse chomhairliúcháin: 

- 4 seachtaine

Aiseolas a thabhairt maidir le treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh

(Treochláir agus measúnuithe tionchair tosaigh a foilsíodh roimh an 28 Feabhra 2017)

An tionchar a d'fhéadfadh bheith acu

Má ghlacann tú páirt i gcomhairliúcháin phoiblí atá oscailte don phobal is féidir leat do thuairimí faoi ghnéithe de na measúnuithe tionchair a chur in iúl sula dtabharfaidh an Coimisiún a thograí chun críche. Sna measúnuithe tionchair seo déantar cur síos ar na fadhbanna atá ann, ar an ngá atá le beart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar an tionchar a d'fhéadfadh bheith ag na réitigh éagsúla atá á moladh.

Tréimhse chomhairliúcháin: 

- 12 sheachtain ar a laghad

Páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí

An togra ón gCoimisiún

A luaithe a thiocfaidh an Coimisiún ar chomhaontú maidir le togra reachtach agus a chuirfidh sé ar aghaidh é lena ghlacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle, is féidir leat aiseolas a thabhairt ansin i dtaobh an togra agus i dtaobh na tuarascála atá foilsithe ar an measúnú tionchair. Baileoidh an Coimisiún na tuairimí ar fad le chéile agus cuirfidh sé faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle iad.

Tréimhse aiseolais: 

- 8 seachtaine i ndiaidh fhoilsiú an togra ón gCoimisiún i dteangacha uile an Aontais

Aiseolas a thabhairt maidir le tograí reachtacha ón gCoimisiún

(Tograí reachtacha ón gCoimisiún a foilsíodh roimh an 28 Feabhra 2017)

Meastóireachtaí agus seiceálacha oiriúnachta

Má ghlacann tú páirt i gcomhairliúcháin phoiblí atá oscailte don phobal is féidir leat rannchuidiú leis na meastóireachtaí agus na seiceálacha oiriúnachta ar an gcaoi a bhfuil ag éirí leis na dlíthe atá ann cheana.

Tréimhse chomhairliúcháin: 

- 12 sheachtain ar a laghad

Páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí

Dréachtghníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe

Is féidir leat do thuairim a thabhairt faoi dhréacht-téacsanna de ghníomhartha ón gCoimisiún lena leasaítear nó lena bhforlíontar gnéithe neamhriachtanacha de dhlíthe atá ann cheana (gníomhartha tarmligthe) nó lena sonraítear na coinníollacha faoina gcuirtear chun feidhme na dlíthe sin ar an gcaoi chéanna fud fad an Aontais (gníomhartha cur chun feidhme).

Tréimhse aiseolais:

- 4 seachtaine

Roinn do thuairimí linn faoi dhréachtghníomhartha cur chun feidhme agus tarmligthe 

An chaoi ar féidir dlíthe atá ann cheana a fheabhsú

Is féidir do thuairimí a thabhairt, aon uair is áil leat é, maidir leis an gcaoi is féidir feabhas a chur ar na dlíthe atá ann cheana. Scrúdóidh an Coimisiún na moltaí a bheidh déanta agat maidir le dlíthe an Aontais Eorpaigh a shimpliú agus an t-ualach rialála a laghdú. Is féidir do thuairimí a sheoladh chuig Ardán REFIT

Tréimhse aiseolais: níl aon teorainn ama léi

Roinn do thuairimí linn faoin gcaoi is fearr le córas rialála an Aontais a shimpliú

Deiseanna eile

Féadfaidh an Coimisiún comhairliúchán a chur ar bun freisin maidir le cineálacha eile doiciméad. Mar shampla, comhairliúcháin maidir le páipéir uaine a sheolann an Coimisiún chun plé faoi ábhair ar leith a chothú ar an leibhéal Eorpach.

Tréimhse chomhairliúcháin: 

- 12 sheachtain ar a laghad

Páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí

Cuardaigh sna comhairliúcháin atá dúnta

Féilire pleanála le haghaidh comhairliúcháin phoiblí atá ar na bacáin

Liostáil

Is féidir leat liostáil i dtreo go gcuirfear chugat fógraí ríomhphoist faoi threochláir nua, faoi mheasúnuithe tionchair tosaigh nua agus faoi chomhairliúcháin phoiblí nua.

Trédhearcacht

Más ionadaí eagraíochta thú nó má tá tú féinfhostaithe ach go bhfuil obair ar bun agat a imríonn tionchar ar phróiseas cinnteoireachta an Aontais Eorpaigh, déan deimhin de go bhfuil do shonraí curtha agat lenár mbunachar sonraí ar líne, Clár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh, sula seolfaidh tú do mholtaí chugainn.