Komission paremman sääntelyn ohjelma on avannut kansalaisille entistä enemmän mahdollisuuksia osallistua EU:n lainsäädäntäprosessiin sen eri vaiheissa.

Parempaa sääntelyä: miksi ja miten

Alkuvaihe

Kansalaiset voivat antaa komissiolle palautetta uusien säädösten taustalla olevista alustavista suunnitelmista, yksittäisten säädösten arviointisuunnitelmista tai useammalle säädökselle yhdessä tehtävistä toimivuustarkastuksista. Ehdotettuihin toimiin voi tutustua niiden etenemissuunnitelmien ja alustavien vaikutustenarviointien avulla.

Kuulemisen kesto: 

– 4 viikkoa

Anna palautetta etenemissuunnitelmista ja alustavista vaikutustenarvioinneista

(Ennen 28.2.2017 julkaistut etenemissuunnitelmat ja alustavat vaikutustenarvioinnit)

Ehdotuksen mahdollisten vaikutusten arviointi

Kaikille avointen julkisten kuulemisten kautta kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä vaikutustenarvioinneista ennen kuin komissio viimeistelee ehdotuksensa. Vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan ehdotuksen keskeisiä kysymyksiä, kuten sitä, onko tarpeen toimia EU:n tasolla ja mitä mahdollisia vaikutuksia hahmotelluilla eri ratkaisuilla saattaa olla.

Kuulemisen kesto: 

– vähintään 12 viikkoa

Osallistu julkisiin kuulemisiin

Komission ehdotus

Kun komissio on valmistellut lainsäädäntöehdotuksen ja esittänyt sen Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi, kansalaiset voivat antaa palautetta ehdotuksesta ja siihen liittyvästä vaikutustenarviointiraportista. Komissio esittelee tiivistelmän saamistaan kommenteista Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Palautteen määräaika: 

– 8 viikkoa siitä, kun komission ehdotus on julkaistu kaikilla EU:n virallisilla kielillä

Anna palautetta komission esittämistä lainsäädäntöehdotuksista

Arvioinnit ja toimivuustarkastukset

Kaikille avoimissa julkisissa kuulemisissa kansalaiset voivat ilmaista näkemyksensä siitä, miten lainsäädäntö toimii käytännössä, ja osallistua lainsäädännön arviointeihin ja toimivuustarkastuksiin.

Kuulemisen kesto: 

– vähintään 12 viikkoa

Osallistu julkisiin kuulemisiin

Täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset

Kansalaiset voivat myös esittää näkemyksensä komission laatimista säädösehdotuksista, joilla joko täydennetään tai muutetaan säädösten muita kuin keskeisiä osia (delegoidut säädökset) tai täsmennetään voimassa olevan lainsäädännön yhtenäistä täytäntöönpanoa kaikissa EU-maissa (täytäntöönpanosäädökset).

Palautteen määräaika:

– 4 viikkoa

Anna palautetta täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten luonnoksista 

Voimassa olevan lainsäädännön parantaminen

Voit milloin tahansa toimittaa komissiolle ehdotuksia voimassa olevan lainsäädännön parantamiseksi. Komission tavoitteena on yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää sääntelytaakkaa, missä myös kansalaisten mielipiteet ovat tärkeitä. Komissio arvioi ehdotukset ja voi antaa niitä REFIT-foorumin käsiteltäviksi.

Palautteen määräaika: jatkuva

Kerro mielipiteesi siitä, miten EU:n sääntelyä voidaan yksinkertaistaa

Tausta-asiakirjat

Komissio hyödyntää lainsäädännön kehittämistyössä myös erityyppisiä tausta-asiakirjoja. Se voi esimerkiksi julkaista nk. vihreitä kirjoja, joiden tarkoituksena on virittää EU:n tason keskustelua eri aiheista.

Kuulemisen kesto: 

– vähintään 12 viikkoa

Osallistu julkisiin kuulemisiin

Sähköposti-ilmoitukset

Tilaa sähköposti-ilmoitus uusista etenemissuunnitelmista, alustavista vaikutustenarvioinneista ja julkisista kuulemisista.

Avoimuus

EU:n avoimuusrekisteri on sähköinen tietokanta edunvalvonnasta EU:n toimielimissä. Jos edustat organisaatioita tai olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja pyrit vaikuttamaan EU:n toimielinten päätöksentekoon, rekisteröidy siihen.