Tänu Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskavale on teil nüüd Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis kaasalöömiseks rohkem võimalusi.

Parem õigusloome: miks ja kuidas?

Esialgsed ideed

Andke meile teada, mida arvate meie ideedest võtta vastu uus õigusakt, mõnda õigusakti hinnata või kontrollida mitme omavahel seotud õigusakti toimivust. Ettepanekud lisatakse tegevuskavadesse ja esialgsetesse mõjuhinnangutesse.

Konsulteerimise kestus: 

- 4 nädalat.

Andke tagasisidet tegevuskavade ja esialgsete mõjuhinnangute kohta

(Enne 28. veebruari 2017 avaldatud tegevuskavad ja esialgsed mõjuhinnangud)

Võimalik mõju

Osaledes avalikes konsultatsioonides, saate mõjuhinnangu kohta oma arvamuse esitada enne, kui komisjon ettepaneku lõplikult vormistab. Mõjuhinnangus märgitakse, millised on lahendamist vajavad probleemid, kas on vaja ELi tasandi meetmeid ja milline on pakutud lahenduste võimalik mõju.

Konsulteerimise kestus: 

- vähemalt 12 nädalat.

Osalege avalikes konsultatsioonides

Komisjoni ettepanek

Kui komisjon on koostanud seadusandliku ettepaneku ning esitanud selle vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule, on teil võimalik esitada ettepaneku ja selle mõjuhinnangu aruande kohta oma arvamus. Komisjon kogub teie seisukohad kokku ning esitab need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Tagasiside tähtaeg: 

- 8 nädalat alates komisjoni ettepaneku avaldamisest kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Andke tagasisidet komisjoni seadusandlike ettepanekute kohta

Hindamised ja toimivuskontrollid

Avalike konsultatsioonide kaudu saate osaleda kehtivate õigusaktide tulemuste hindamises ja nende toimivuskontrollis.

Konsulteerimise kestus: 

- vähemalt 12 nädalat.

Osalege avalikes konsultatsioonides

Rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide eelnõud

Teil on võimalik esitada oma arvamus komisjoni õigusaktide eelnõude kohta, millega kas muudetakse või täiendatakse kehtivate aktide mitteolemuslikke aspekte (delegeeritud õigusaktid) või määratakse kindlaks konkreetsed tingimused kehtivate õigusaktide ühetaoliseks rakendamiseks kogu ELis (rakendusaktid).

Tagasiside tähtaeg:

- 4 nädalat.

Jagage oma seisukohti rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide eelnõude kohta 

Kuidas täiustada kehtivaid õigusakte?

Teil on võimalik igal ajal esitada meile oma ideid selle kohta, kuidas kehtivaid akte paremaks muuta. Komisjon analüüsib teie ettepanekuid ELi õiguse lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise kohta. Esitage oma ideed REFITi platvormile.

Tagasiside tähtaeg: igal ajal.

Esitage oma ettepanekud ELi õigusnormide lihtsustamiseks

Muud võimalused

Komisjon korraldab konsultatsioone ka seoses muud liiki dokumentidega, näiteks rohelise raamatuga, mis avaldatakse selleks, et algatada mõnel teemal Euroopa tasandi arutelu.

Konsulteerimise kestus: 

- vähemalt 12 nädalat.

Osalege avalikes konsultatsioonides

Tellige e-posti teated

Tellige e-posti teated, et olla kursis uute tegevuskavade, esialgsete mõjuhinnangute ja avalike konsultatsioonidega.

Läbipaistvus

Kui olete mõne organisatsiooni esindaja või FIE, kes osaleb ELi otsustusprotsessi mõjutavas tegevuses, registreerige oma andmed enne ettepanekute esitamist veebipõhises andmebaasis ELi läbipaistvusregister