Στο πλαίσιο του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, υπάρχουν σήμερα περισσότερες ευκαιρίες για να συμβάλετε στη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βελτίωση της νομοθεσίας: γιατί και πώς

Η αρχική ιδέα

Στείλτε μας τις απόψεις σας για τις αρχικές ιδέες νέων νομοθετικών πράξεων ή για τα σχέδια αξιολόγησης επιμέρους νόμων και τον «έλεγχο καταλληλότητας» πολλαπλών νομοθετικών πράξεων. Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνονται στους λεγόμενους «χάρτες πορείας» και τις αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Διάρκεια διαβούλευσης: 

- 4 εβδομάδες

Υποβάλετε παρατηρήσεις σχετικά με χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων

(Χάρτες πορείας και αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2017)

Πιθανές επιπτώσεις

Στις ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις σας σχετικά με πτυχές των εκτιμήσεων επιπτώσεων, προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οριστικοποιήσει την πρότασή της. Οι εκτιμήσεις επιπτώσεων καλύπτουν τα προς εξέταση ζητήματα, το εάν θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ και τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων λύσεων που περιγράφονται.

Διάρκεια διαβούλευσης: 

- τουλάχιστον 12 εβδομάδες

Πάρτε μέρος σε δημόσιες διαβουλεύσεις

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνήσει πάνω σε μια νομοθετική πρόταση και την υποβάλει προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας για την πρόταση αυτή, καθώς και για τη συνοδευτική έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει τις παρατηρήσεις και τις υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων: 

- 8 εβδομάδες μετά τη δημοσίευση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

Υποβάλετε παρατηρήσεις για νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αξιολογήσεις και έλεγχοι καταλληλότητας

Μέσω των ανοικτών δημόσιων διαβουλεύσεων μπορείτε να συμβάλετε στις αξιολογήσεις και στους ελέγχους καταλληλότητας όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διάρκεια διαβούλευσης: 

- τουλάχιστον 12 εβδομάδες

Πάρτε μέρος σε δημόσιες διαβουλεύσεις

Σχέδια εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

Μπορείτε να διατυπώνετε τις απόψεις σας για τα σχέδια κειμένων που αφορούν πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είτε τροποποιούν ή συμπληρώνουν μη ουσιώδη στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, είτε καθορίζουν τις προϋποθέσεις ομοιόμορφης εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλη την ΕΕ, μέσω εκτελεστικών πράξεων.

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων:

- 4 εβδομάδες

Διατυπώστε τις απόψεις σας για τα σχέδια εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

Τρόποι βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η ισχύουσα νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις προτάσεις σας για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ και για τη μείωση του κανονιστικού φόρτου. Μπορείτε να υποβάλετε τις ιδέες σας στην πλατφόρμα REFIT

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων: οποτεδήποτε

Διατυπώστε τις απόψεις σας για την απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ

Άλλες δυνατότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να διενεργεί διαβουλεύσεις για άλλα είδη εγγράφων. Για παράδειγμα, για τις πράσινες βίβλους που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να ενθαρρύνει τον προβληματισμό επί συγκεκριμένων θεμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διάρκεια διαβούλευσης: 

- τουλάχιστον 12 εβδομάδες

Πάρτε μέρος σε δημόσιες διαβουλεύσεις

Εγγραφείτε συνδρομητής

Εγγραφείτε συνδρομητής σε ειδοποιήσεις μέσω email για νέους χάρτες πορείας, αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων και δημόσιες διαβουλεύσεις.

Διαφάνεια

Αν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό ή είστε αυτοαπασχολούμενος και οι δραστηριότητές σας επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ, προσθέστε τα στοιχεία σας στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, προτού μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας.