Като част от програмата на Комисията за по-добро регулиране, днес има повече възможности за участие в законодателния процес на ЕС.

По-добро регулиране — защо и как

Първоначалната идея

Изпращайте ни вашите мнения по първоначалните идеи за нови закони или по плановете за оценки на отделни закони и проверки за пригодност на групи закони. Предлаганите от Комисията действия се излагат в документи, наречени пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване.

Продължителност на консултациите: 

4 седмици

Вашите коментари по пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване

(Пътни карти и оценки на въздействието от етапа на създаване, публикувани преди 28 февруари 2017 г.)

Възможни въздействия

Чрез общодостъпни обществени консултации можете да изразявате вижданията си по определени аспекти на оценките на въздействието, преди Комисията да приеме окончателните си предложения. В оценките на въздействието се разглеждат проблемите, които трябва да бъдат разрешени, необходимостта от действия на равнище ЕС или липсата на такава, както и потенциалните последствия от предлаганите решения.

Продължителност на консултациите: 

минимум 12 седмици

Участвайте в обществени консултации

Предложението на Комисията

След като Комисията приеме законодателно предложение и го предаде за приемане от Европейския парламент и Съвета, можете да изпращате вашите коментари по него и по публикувания доклад за оценка на въздействието. Комисията ще събере мненията ви и ще ги представи на Европейския парламент и на Съвета.

Срок за изпращане на отзиви: 

8 седмици след публикуването на предложението на Комисията на всички езици на ЕС

Вашите коментари по законодателни предложения на Комисията

Оценки и проверки за пригодност

Чрез открити обществени консултации можете да допринесете за оценките и проверките за пригодност на ефективността на действащото законодателство на практика.

Продължителност на консултациите: 

минимум 12 седмици

Участвайте в обществени консултации

Проекти на актове за изпълнение и делегирани актове

Можете да изразявате вижданията си по проектите за текстове на актове на Комисията, които изменят или допълват несъществени елементи на съществуващите закони чрез делегирани актове или уточняват условията за еднородното прилагане на съществуващите закони в ЕС чрез актове за изпълнение.

Срок за изпращане на отзиви:

4 седмици

Споделете мнението си за проектите за делегирани актове и актове за изпълнение 

Усъвършенстване на съществуващите закони

По всяко време можете да ни кажете как според вас действащите закони могат да се подобрят. Комисията ще разгледа предложенията ви за опростяване на законите на ЕС и намаляване на регулаторната тежест. Можете да изпращате идеите си до платформата REFIT

Срок за изпращане на отзиви: по всяко време

Вашето мнение за начините за опростяване на нормативната уредба на ЕС

Други възможности

Комисията може да се допитва до обществеността и във връзка с други видове документи, като например зелените книги, които Комисията публикува с цел насърчаване на дискусиите на европейско равнище по определени теми.

Продължителност на консултациите: 

минимум 12 седмици

Участвайте в обществени консултации

Абонамент

Можете да се абонирате за известия по електронната поща за нови пътни карти, оценки на въздействието от етапа на създаване и обществени консултации.

Прозрачност

Ако представлявате организация или сте самостоятелно заето лице, което извършва дейности, влияещи върху процесите на вземане на решения на ЕС, добавете вашите данни в онлайн регистъра за прозрачност на ЕС, преди да ни изпратите коментарите си.