Bevezetés

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének okát, módját, felhasználását, valamint az egyének jogait saját adataikkal kapcsolatban (megtekintés, helyesbítés, zárolás stb.).

Az európai intézmények elkötelezettek a felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett. Tekintettel arra, hogy ennek a szolgáltatásnak/alkalmazásnak a használata személyes adatok gyűjtésével és kezelésével jár, a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó.

Milyen célból gyűjtjük és kezeljük az Ön adatait?

A nyilvános konzultáció célja, hogy felmérje a témában érdekelt, illetve érintett felek véleményét. A kérdőívre adott válaszokat közzétesszük az interneten; a közzétételért a konzultáció weboldalán említett adatfeldolgozó felel, aki az adatkezelő nevében jár el.

Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

A válaszadó utónevét, vezetéknevét, foglalkozását, lakóhelye szerinti országát és e-mail-címét, valamint adott esetben annak a szerveztetnek a nevét, méretét, típusát és átláthatósági nyilvántartásbeli számát, amelyet a válaszadó képvisel.

A nyilvános konzultációhoz EU Login azonosítókkal lehet hozzáférni. További információkért kérjük, olvassa el az EU Loginra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?

Az adatfeldolgozó csak addig őrzi meg a felhasználók adatait, ameddig arra a gyűjtés vagy további adatkezelés céljából szükség van.

Hogyan gondoskodunk az Ön adatainak védelméről?

Az elektronikus formátumú adatokat (e-maileket, dokumentumokat, feltöltött adatkészleteket stb.) az Európai Bizottság szerverei tárolják. E szerverek működése megfelel az Európai Bizottság informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó szabályokról szóló, 2006. augusztus 16-i C(2006) 3602 bizottsági biztonsági határozatnak.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak az adatkezelés során be kell tartaniuk a személyes adatok Bizottság nevében történő kezelésére vonatkozó szerződési kikötést, valamint a 95/46/EK irányelv átültetéséből következő titoktartási kötelezettségeket.

Ki fér hozzá az Ön által megadott adatokhoz, és ki kapja meg azokat?

A Bizottság a beérkezett válaszokat az interneten közzéteszi.

Ha Ön konzultációban vagy visszajelzési mechanizmusban vesz részt, akkor mindig fel kell tüntetnie, hogy személyes adatait (vezeték- és utónevét stb.) közzétehetjük-e. Kapcsolattartási e-mail-címét azonban semmi esetben sem tesszük közzé. Ha Ön dokumentumokat (állásfoglalást megfogalmazó vagy háttérdokumentumokat) is megad a konzultációk vagy a visszajelzési mechanizmusok során, akkor ezeket a dokumentumokat olyan formában tesszük közzé, ahogyan megkaptuk. Ha tehát Ön a válaszainak anonimizált közzétételét kéri, akkor ezekben a dokumentumokban se hagyjon személyes adatokat.

Függetlenül attól, hogy hozzájárul-e személyes adatainak közzétételéhez vagy sem, Önnek meg kell adnia saját nevét, illetve az Ön által képviselt szervezet nevét. A konzultációk vagy a visszajelzési mechanizmusok során nem fogadunk el anonim hozzászólásokat.

Ha Ön visszajelzési mechanizmus révén spontán nyújtja be véleményét, azt az adott mechanizmus weboldalán tesszük közzé. Hozzászólását alapesetben az Ön személyes adataival együtt tesszük közzé, kivéve, ha Ön erről másképp rendelkezik.

Az Ön személyes adataihoz csak az arra feljogosított munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elve alapján. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve adott esetben külön titoktartási megállapodások kötik.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

A 45/2001/EK rendelet értelmében Önnek jogában áll hozzáférni személyes adataihoz, illetve helyesbíttetni és/vagy zároltatni azokat, amennyiben pontatlanok vagy hiányosak. Jogait úgy tudja gyakorolni, hogy az alábbi 8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatfeldolgozóhoz vagy az adatkezelőhöz, vagy nézeteltérés esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz, illetve szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz fordul.

Elérhetőségi adatok

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a felelős adatkezelő az Ön személyes adatai közül melyeket tárolja, illetve ha módosítani, javítani vagy törölni kívánja azokat, továbbá ha kérdése van a konzultációval, az annak során feldolgozott információkkal vagy jogaival kapcsolatban, kérjük, hogy a konzultáció weboldalán feltüntetett elérhetőségi adatok segítségével vegye fel a kapcsolatot az adatkezelő felügyelete alatt dolgozó adatfeldolgozóval.

Ha Önnek bármilyen általános észrevétele, kérdése, aggálya vagy panasza van személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, forduljon e-mailben az adatkezelőhöz: 

sg-consultation-data-controller@ec.europa.eu.

Adatfeldolgozással kapcsolatos panaszt bármikor benyújthat:

  • a Bizottság adatvédelmi felelőséhez:

data-protection-officer@ec.europa.eu

  • és az európai adatvédelmi biztoshoz:

edps@edps.europa.eu

Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi felelőse nyilvántartást tesz közzé a személyes adatok feldolgozásával járó összes műveletről.

E konkrét személyesadat-feldolgozás a következő referenciával szerepel az adatvédelmi felelős nyilvántartásában: DPO-2758.6 — SG: Az EU polgárai a Bizottság visszajelzési mechanizmusainak segítségével véleményt mondhatnak ütemtervekről, bevezető hatásvizsgálatokról, felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jogi aktusokról és jogalkotási javaslatokról, valamint az europa.eu portál bizonyos weboldalain (Ön mit gondol? Mondja el! és Konzultációk) nyilvános konzultációkban vehetnek részt.