Uvod

U ovoj su izjavi o zaštiti privatnosti obrazloženi razlozi za način prikupljanja i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka te postupanja s tim podacima, kako se te informacije koriste te koja prava možete ostvariti kad je riječ o vašim podacima (pravo na pristup, ispravljanje, blokiranje itd.).

Europske institucije obvezuju se na zaštitu i poštovanje vaše privatnosti. Budući da se ovom uslugom/aplikacijom prikupljaju i obrađuju osobni podaci, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Zašto obrađujemo vaše podatke?

Cilj je ovog javnog savjetovanja prikupiti stajališta dionika ili osoba zainteresiranih za temu savjetovanja. Ta će stajališta biti objavljena na internetu pod nadležnošću upravitelja navedenog na internetskim stranicama ovog savjetovanja, koji djeluje u svojstvu „izvršitelja obrade” u ime „voditelja obrade”.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju su ime, prezime, zanimanje, zemlja boravišta i adresa e-pošte ispitanika i, ako je primjenjivo, ime, veličina i vrsta organizacije u čije ime ispitanik odgovara te njezin broj u registru transparentnosti.

Javnom savjetovanju možete pristupiti s pomoću EU Logina. Za dodatne informacije pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka za EU Login.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Izvršitelj obrade čuva podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bi se postigla svrha prikupljanja ili obrade podataka.

Kako štitimo vaše podatke?

Svi podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih izvoditelja čiji je rad usklađen sa sigurnosnom odlukom Europske komisije od 16. kolovoza 2006. [C(2006) 3602] o sigurnosti informacijskih sustava kojima se koristi Europska komisija.

Izvoditelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom odredbom pri bilo kakvoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama povjerljivosti koje proizlaze iz prenošenja Direktive 95/46/EZ.

Tko ima pristup vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Zaprimljeni odgovori objavit će se na internetu.

Kad odgovarate u okviru savjetovanja ili mehanizma povratnih informacija, morate navesti smiju li se vaši osobni podaci (npr. ime, prezime) objaviti. Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena ni u kojem slučaju. Dokumenti podneseni u okviru savjetovanja ili mehanizma povratnih informacija, kao što su dokumenti o stajalištu ili popratni dokumenti, objavit će se bez izmjena. U podnesenim dokumentima stoga ne biste trebali navoditi osobne podatke ako ste odabrali anonimnu objavu.

Bez obzira na to odaberete li da se vaši osobni podaci objavljuju ili ne, morate identificirati sebe ili organizaciju u čije ime odgovarate. Anonimni odgovori u okviru savjetovanja i mehanizma povratnih informacija ne prihvaćaju se.

Ako date spontani odgovor u okviru mehanizma povratnih informacija, on će biti objavljen na posebnim internetskim stranicama mehanizma povratnih informacija. Prema zadanim postavkama, vaš će se odgovor objaviti s vašim osobnim podacima, osim ako navedete drugačije.

Pristup vašim osobnim podacima odobrava se ovlaštenim osobama na temelju „nužnog poznavanja”. Takve osobe moraju se pridržavati zakonskih odredaba, i kad je potrebno, odredaba dodatnih ugovora o povjerljivosti.

Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001 imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima te ih ispraviti i/ili blokirati ako su netočni ili nepotpuni. Svoja prava možete ostvariti obraćanjem izvršitelju obrade ili voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka ili, ako je potrebno, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka koristeći se podacima za kontakt iz točke 8. u nastavku.

Podaci za kontakt

Ako želite pristupiti osobnim podacima koji su pohranjeni u vaše ime ili ih želite provjeriti, izmijeniti, ispraviti ili izbrisati, ili ako imate pitanja o savjetovanju ili podacima koji se obrađuju u okviru savjetovanja, ili o svojim pravima, obratite se izvršitelju obrade, koji djeluje pod nadležnošću voditelja obrade. Podaci za kontakt navedeni su na internetskim stranicama za ovo savjetovanje.

Za općenite primjedbe, pitanja ili pritužbe u pogledu prikupljanja i upotrebe vaših osobnih podataka pošaljite poruku e-pošte voditelju obrade podataka na: 

sg-consultation-data-controller@ec.europa.eu.

U bilo kojem trenutku možete podnijeti pritužbu u vezi s obradom vaših podataka jednoj od sljedećih osoba:

  • službeniku za zaštitu podataka Komisije:

data-protection-officer@ec.europa.eu

  • Europskom nadzorniku za zaštitu podataka:

edps@edps.europa.eu

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih postupaka za obradu osobnih podataka.

Ovaj konkretni postupak obrade osobnih podataka priopćen je službeniku za zaštitu podataka pod sljedećim referentnim brojem: DPO-2758.6 — SG: Mehanizmi povratnih informacija Komisije koji građanima EU-a omogućuju da daju povratne informacije o planovima, početnim procjenama učinka, delegiranim i provedbenim aktima i zakonodavnim prijedlozima i da odgovore na javna savjetovanja preko internetskih stranica Iznesite svoje mišljenje i Savjetovanja na europa.eu.