Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Sainítear ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Baineann an ráiteas príobháideachais seo leis an mbailiú, an láimhseáil agus an phróiseáil a dhéanann an Coimisiún ar shonraí pearsanta a chuir tú isteach trí bhíthin córais aiseolais agus/nó trí bhíthin comhairliúcháin phoiblí a fhoilsítear ar an tairseach 'Cloisimis uait’, mar a thuairiscítear thíos.

Cén fáth a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta agus cén chaoi a ndéantar sin?

Cuspóir na hoibríochta próiseála

Chun torthaí níos fearr a bhaint amach, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún an próiseas ceaptha beartas agus reachtóireachta a dhéanamh níos trédhearcaí agus breis éisteachta a thabhairt dóibh siúd a dtéann an próiseas sin i bhfeidhm orthu. Is ar fhianaise agus ar phróiseas trédhearcach a dhéantar rialáil níos fearr agus is próiseas é a bhfuil baint aige, ó thús go deireadh, leis na saoránaigh agus leis na páirtithe leasmhara (mar shampla, gnólachtaí, údaráis riaracháin phoiblí agus taighdeoirí).

Dá bhrí sin, is é cuspóir comhairliúcháin phoiblí nó córais aiseolais tuairimí saoránach agus páirtithe leasmhara a fháil i gcás ina mbaineann ábhar ar leith leis na daoine sin.

Féadfar na sonraí pearsanta arna bpróiseáil a athúsáid chun críche nósanna imeachta os comhair chúirteanna an Aontais, cúirteanna náisiúnta, an Ombudsman Eorpaigh nó os comhair Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

An foras dlíthiúil leis an bpróiseáil

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

  • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail
  • is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh

Is ar bhonn do thoilithe a fhoilseofar d’ainm chomh maith le do thuairimí nó d’aiseolas, i gcomhréir le hAirteagal 5(1)(d) de Rialachán (AE) 2018/1725.

Is iad seo a leanas dlíthe an Aontais is bun leis an bpróiseáil sin

  • Airteagal 1 agus Airteagal 11 den Chonradh ar an Aontas Eorpach
  • Prótacal 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm (go háirithe Airteagal 2 ann)

Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Níl de shonraí pearsanta éigeantach ach amháin na sonraí pearsanta sin atá riachtanach chun cur le córas aiseolais nó le comhairliúchán poiblí, mar atá: d’ainm, do shloinne, do ghairmbheatha, do thír chónaithe agus do sheoladh ríomhphoist agus, i gcás inarb infheidhme, ainm, méid, cineál agus uimhir thrédhearcachta na heagraíochta ar thar a ceann atá tú ag cur isteach do thuairimí. Ní bhailítear do sheoladh IP.

Ó am go chéile agus chun críoch staidrimh, féadfaidh an t-aonad atá freagrach as córas aiseolais nó comhairliúchán poiblí sonraí a iarraidh maidir le do chéannacht fhisiceach, eacnamaíoch, chultúrtha nó shóisialta, sa mhéid nach dtagann siad faoi réim Airteagal 10 de Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le catagóirí speisialta de shonraí pearsanta.

Anuas air sin, féadfaidh tú sonraí pearsanta eile a sholáthar asat féin sna réimsí saora téacs nó i ndoiciméid a uaslódálann tú chuig córas aiseolais nó chuig comhairliúchán poiblí.

Baineann na comhairliúcháin phoiblí úsáid as ceistneoir an Choimisiúin ar líne ar a dtugtar ‘EU Survey’, ceistneoir ina bhfuil ort logáil isteach trí do chuntas ‘EU Login’ nó trí chuntas meán sóisialta. Ní mór don chláraí sonraí pearsanta áirithe a chur isteach in ‘EU Login’ mar atá a ainm, a shloinne agus a sheoladh ríomhphoist. Tá tuilleadh eolais i ráitis phríobháideachais ‘EU Login’ agus ‘EU Survey’ chomh maith leis an oibríocht phróiseála ‘DPO-839-4 Seirbhís Bainistíochta Aitheantais agus Rochtana (IAMS)’. Má roghnaíonn tú logáil isteach trí do chuntas meán sóisialta, féach ráiteas príobháideachais ardán ábhartha na meán sóisialta.

Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Ní choimeádfar do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun an t-eolas a bhailiú nó chun tuilleadh próiseála a dhéanamh air, is é sin le rá 5 bliana tar éis dhúnadh an chomhaid riaracháin lena mbaineann an comhairliúchán nó an córas aiseolais.  Dúntar comhad ar a dhéanaí nuair a bhíonn toradh deiridh ann i leith an tionscnaimh ar chuir an comhairliúchán nó an córas aiseolais leis.

Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte etc.) a stóráil ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh nó ar fhreastalaithe a chonraitheoirí. Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir i gcomhréir le Cinneadh (AE, Euratom) Uimh. 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le próiseáil ar bith a dhéantar ar do chuid sonraí thar ceann an Choimisiúin, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann as Rialachán Ginearálta na mBallstáit maidir le Cosaint Sonraí (‘GDPR’ (Rialachán ‘RGCS’ (AE) Uimh. 2016/679).

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, ní dhéantar cead rochtana ar na sonraí a thabhairt ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

Cé aige a mbeidh rochtain ar do chuid sonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Freagraí agus tuairimí a fuarthas trí chomhairliúchán agus/nó trí chóras aiseolais, foilseofar ar an idirlíon iad.

Nuair a fhreagraíonn tú do chomhairliúchán nó do chóras aiseolais, is féidir leat a roghnú cé acu atá tú ag iarraidh go bhfoilseofaí do shonraí pearsanta (i.e. ainm, tír thionscnaimh agus/nó ainm agus méid na heagraíochta, uimhir sa chlár trédhearcachta más infheidhme) nó nach bhfuil (‘saor-rogha’); ní fhoilseofar do sheoladh ríomhphoist.

Na doiciméid a chuirfear isteach mar chuid de chóras comhairliúcháin nó aiseolais, e.g. páipéir sheasaimh nó doiciméid chúlra, foilseofar iad gan aon athrú a dhéanamh orthu. Mar sin, má roghnaíonn tú foilsiú i ndíth ainm, níor cheart duit sonraí pearsanta a chur le do fhreagra ar chomhairliúchán poiblí nó ar aighneacht le córas aiseolais, lena n-áirítear in aon doiciméid a chuireann tú isteach, mar foilseofar iad faoi mar a fuarthas iad. 

Is cuma cé acu den dá rud a roghnóidh tú, do shonraí pearsanta a fhoilsiú nó gan a fhoilsiú, chun mí-úsáid a sheachaint ní mór duit do chéannacht, nó céannacht na heagraíochta a bhfuil tú ag tabhairt freagraí ar a son, a nochtadh. Ní ghlactar le haighneachtaí anaithnide sna córais chomhairliúcháin agus aiseolais.

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus do na baill foirne atá údaraithe ‘ar bhonn riachtanais eolais’. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe dlíthiúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Cé na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14 go hAirteagal 25) de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725, go háirithe an ceart rochtain a bheith agat ar do shonraí pearsanta agus iad a cheartú i gcás ina bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán. Faoi dhálaí áirithe, tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a scriosadh, srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta, cur in aghaidh phróiseáil do shonraí pearsanta agus tá an ceart chun iniomparthacht sonraí agat.

Go sonrach, a fhad is atá córas aiseolais ar oscailt le haghaidh aiseolais, féadfaidh tú do chuid aiseolais a scriosadh trí logáil isteach ar an gcóras aiseolais ar an tairseach 'Cloisimis uait’.

Ní féidir aiseolas a cuireadh isteach i gcóras aiseolais a bhaint uair amháin atá an córas aiseolais dúnta. Mar sin féin, féadfaidh tú a iarraidh go mbainfear do shonraí pearsanta den suíomh ionas nach luafar do shonraí pearsanta leis na tuairimí a thug tú trí logáil isteach ar an gcóras aiseolais ar an tairseach 'Cloisimis uait'. I mbeagán focal, tarraingíonn tú siar do thoiliú le foilsiú do shonraí pearsanta (i.e. ainm, tír thionscnaimh agus/nó, más infheidhme, ainm agus méid na heagraíochta, uimhir sa chlár trédhearcachta). Ní dhéanfaidh tarraingt siar do thoilithe aon difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú freisin ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Oibriúcháin, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá na sonraí teagmhála sa mhír thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe thíos) i d’iarratas.

Láimhseálfar aon iarraidh ar rochtain ar shonraí pearsanta laistigh de mhí amháin. Tabharfar aghaidh ar aon iarraidh bhreise faoi do chearta eile, mar atá luaite thuas, laistigh de 15 lá oibre.

Sonraí teagmhála

Próiseáil do shonraí pearsanta agus/nó feidhmiú do maidir le córas aiseolais sonrach nó le comhairliúchán poiblí

Má bhíonn ceisteanna sonracha agat maidir le próiseáil do shonraí pearsanta nó más mian leat do chearta maidir le córas aiseolais nó le comhairliúchán poiblí a fheidhmiú, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an aonad atá ag seoladh an chórais aiseolais nó an chomhairliúcháin phoiblí (an ‘rialaitheoir oibríochtúil’) trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála a thugtar ar leathanach gréasáin an chórais aiseolais nó an chomhairliúcháin phoiblí ar an tairseach. 'Cloisimis uait'.

Tuairimí ginearálta nó ceisteanna, ábhar imní nó gearáin maidir le bailiú agus úsáid do shonraí pearsanta

Má tá ábhair imní ghinearálta agat maidir le próiseáil do shonraí pearsanta nó maidir le do chearta, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCeann Aonaid, Aonad A.2 d’Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin, atá freagrach as ‘Meastóireacht agus Measúnú Tionchair’ agus atá ag gníomhú mar ‘rialaitheoir cothrománach’ ach ríomhphost a sheoladh chuig: SG-CONSULTATION-DATA-CONTROLLER@ec.europa.eu

Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá sé de cheart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu) (i.e. gearán a dhéanamh leis) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta.

Tuilleadh eolais

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tá an oibríocht phróiseála shonrach seo le haghaidh comhairliúchán poiblí agus córas aiseolais á hathbhreithniú. Nuair a bheidh sí curtha i gcrích, áireofar í i gclár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí leis an tagairt seo a leanas: ‘DPR-EC-00596 — ‘Córais aiseolais an Choimisiúin lenar féidir leis an bpobal aiseolas a thabhairt maidir le treochláir, measúnuithe ar thionchar tionscanta, gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme, agus tograí reachtacha agus lenar féidir leis an bpobal freagairt do chomhairliúcháin phoiblí’.