Johdanto

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi ja miten Euroopan komissio kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja ja miten ne suojataan. Lisäksi selostetaan, millaisia oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen (esim. oikeus saada nähdä ne, oikaista niitä ja rajoittaa niiden käyttöä).

EU:n toimielimet ovat sitoutuneet suojelemaan ja kunnioittamaan palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä. Koska tässä palvelussa/sovelluksessa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan 18.12.2000 annettua asetusta (EY) N:o 45/2001 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta).

Miksi henkilötietoja käsitellään?

Kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä sidosryhmiltä ja henkilöiltä, joita kuulemisen aihe koskee. Näkemykset julkaistaan internetissä, ja niiden julkaisusta vastaa kuulemisen verkkosivustolla nimetty henkilö, joka toimii tietojenkäsittelijänä rekisterinpitäjän puolesta.

Mitä tietoja kerätään ja käsitellään?

Kuulemisessa kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietoja: vastaajan etu- ja sukunimi, ammatti, asuinmaa ja sähköpostiosoite sekä tapauksesta riippuen sen organisaation nimi, koko, tyyppi ja EU:n avoimuusrekisterin numero, jonka puolesta vastaukset annetaan.

Kuulemisen kyselylomake on saatavana kirjautumalla sisään EU Login -tunnusten avulla. Lisätietoja on EU Loginin tietosuojaselosteessa.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietojenkäsittelijä säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on välttämätöntä, jotta tietojen keruun tai jatkokäsittelyn tarkoitus täyttyy.

Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat tiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, verkkoon ladatut tiedot yms.) tallennetaan joko Euroopan komission tai sen toimeksisaajien palvelimille. Näissä toimissa noudatetaan 16.8.2006 tehtyä Euroopan komission turvallisuuspäätöstä [C(2006) 3602] komission käyttämien tietojärjestelmien turvallisuudesta.

Komission toimeksisaajien, jotka käsittelevät henkilötietoja komission puolesta, on noudatettava erityistä sopimuslauseketta ja direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanoon pohjautuvia salassapitovelvoitteita.

Kenellä on oikeus tutustua kerättyihin tietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

Saadut vastaukset julkaistaan internetissä.

Kuulemis- ja palautemekanismeihin vastattaessa on ilmoitettava, saako henkilötiedot (etu- ja sukunimi) julkaista. Sähköpostiosoitetta ei julkaista missään tapauksessa. Kuulemis- ja palautemekanismien yhteydessä lähetetyt asiakirjat, kuten viralliset kannanotot tai tausta-asiakirjat, julkaistaan sellaisinaan. Tämän vuoksi asiakirjoista on poistettava kaikki henkilötiedot, jos vastaus halutaan julkaistavaksi nimettömänä.

Riippumatta siitä, saako vastaajan henkilötiedot julkaista, vastaajan (tai sen organisaation, jonka puolesta vastataan) on tunnistauduttava. Kuulemis- ja palautemekanismeissa ei hyväksytä täysin anonyymejä vastauksia.

Jos lähetät omasta aloitteestasi vastauksen palautemekanismin yhteydessä, se julkaistaan palautemekanismin verkkosivustolla. Lähtökohtaisesti vastaus julkaistaan vastaajan henkilötietojen kanssa, paitsi jos hän kieltää julkaisemisen.

Oikeus tutustua henkilötietoihin voidaan antaa valtuutetuille työntekijöille tiedonsaantitarpeen perusteella. Näiden työntekijöiden on noudatettava lakisääteisiä ja tarpeen mukaan myös muita salassapitosopimuksia.

Onko vastaajilla oikeus tarkistaa tietonsa ja muuttaa tai poistaa niitä?

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaan vastaajilla on oikeus tutustua henkilötietoihinsa sekä pyytää oikaisemaan ja/tai suojaamaan ne, jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Vastaajat voivat ottaa yhteyttä tietojenkäsittelijään tai rekisterinpitäjään sekä riitatilanteessa tietosuojavastaavaan tai Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Yhteystiedot ovat kohdassa 8.

Yhteystiedot

Jos vastaaja haluaa tarkistaa, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä on hänestä tallentanut, tai pyytää tietojen muuttamista, korjaamista tai poistamista, hän voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän alaisuudessa toimivaan tietojenkäsittelijään, jolle voi lähettää myös kuulemiseen, sen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin tai vastaajan oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Yhteystiedot ovat saatavilla kuulemista koskevalla verkkosivulla.

Henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön liittyviä kommentteja tai kysymyksiä tai niitä koskevan valituksen voi esittää ottamalla sähköpostitse yhteyttä rekisterinpitäjään: 

sg-consultation-data-controller@ec.europa.eu.

Henkilötietojen käsittelystä voi valittaa seuraaville viranomaisille:

  • komission tietosuojavastaava:

data-protection-officer@ec.europa.eu

  • Euroopan tietosuojavaltuutettu:

edps@edps.europa.eu

Lisätietoja

Kaikki komission toimet, joissa käsitellään henkilötietoja, kirjataan julkiseen komission tietosuojavastaavan rekisteriin.

Tämän henkilötietojen käsittelyyn liittyvän tapauksen viite on: DPO-2758.6 — SG: Komission palautemekanismit, joiden avulla EU:n kansalaiset voivat antaa palautetta etenemissuunnitelmista, alustavista vaikutustenarvioinneista, delegoiduista ja täytäntöönpanosäädöksistä ja lainsäädäntöehdotuksista sekä osallistua julkisiin kuulemisiin Europa-sivuston (europa.eu) Kerro mielipiteesi -sivuston ja Kuulemiset-sivuston kautta.