Úvod

Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí, jakým způsobem Komise osobní údaje shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech údajů, které získá. Dále je zde uvedeno, jak jsou tyto informace použity a jaká práva ve vztahu ke svým údajům máte (právo na přístup k údajům, na jejich opravu, zablokování apod.).

Evropské instituce se zavázaly respektovat a chránit soukromí občanů. Jelikož se v rámci této služby/aplikace osobní údaje shromažďují a dále zpracovávají, použije se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Účelem této veřejné konzultace je získat stanoviska subjektů nebo osob, jichž se téma konzultace týká. Za zveřejnění těchto stanovisek na internetu bude zodpovídat osoba uvedená na webových stránkách této konzultace a jednající jako „zpracovatel údajů“ jménem „správce údajů“.

Které údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Je to jméno, příjmení, povolání, země bydliště a e-mailová adresa respondenta a případně název, velikost, typ a číslo organizace v rejstříku transparentnosti, jejímž jménem respondent odpovídá.

Veřejná konzultace je přístupná přes službu EU Login. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se služby EU Login.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Zpracovatel údaje uchovává pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nebo k jejich dalšímu zpracování.

Jak zajišťujeme ochranu vašich údajů?

Všechny údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, soubory dat apod.) jsou uloženy na serverech Evropské komise nebo jejích dodavatelů, jejichž provoz se musí řídit rozhodnutím Evropské komise ze dne 16. srpna 2006 [C(2006) 3602] o bezpečnosti informačních systémů užívaných v Evropské komisi.

Dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením týkajícím se zpracování vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrné povahy, jež vyplývají z provedení směrnice 95/46/ES.

Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

Došlé příspěvky budou zveřejněny na internetu.

Zúčastníte-li se konzultace nebo použijete mechanismus zpětné vazby, musíte uvést, zda mohou být zveřejněny vaše osobní údaje (tj. jméno, příjmení). V žádném případě nebude zveřejněna vaše kontaktní e-mailová adresa. Dokumenty, které obdržíme v rámci konzultace nebo mechanismu zpětné vazby (jako jsou stanoviska nebo podkladové dokumenty), budou zveřejněny v původní podobě. Pokud se rozhodnete pro anonymní zveřejnění svých odpovědí, neměli byste v těchto dokumentech uvádět žádné osobní údaje.

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro zveřejnění svých osobních údajů či nikoli, musíte uvést své jméno nebo název organizace, jejímž jménem dotazník vyplňujete. Anonymní příspěvky nepřijímáme.

Jestliže obdržíme spontánní příspěvek v rámci mechanismu zpětné vazby, bude zveřejněn na zvláštních internetových stránkách tohoto mechanismu. Neuvedete-li jinak, bude váš příspěvek zveřejněn spolu s vašimi osobními údaji.

Přístup k vašim osobním údajům mají oprávnění zaměstnanci v souladu se zásadou „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatňovat?

Podle nařízení (ES) č. 45/2001 máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo zablokování, pokud jsou tyto údaje nepřesné nebo neúplné. Pokud chcete toto své právo uplatnit, obraťte se na zpracovatele či správce údajů, nebo v případě sporu na inspektora ochrany údajů, a bude-li to nutné na Evropského inspektora ochrany údajů. Kontakt najdete v bodě 8 níže.

Kontaktní údaje

Chcete-li zpřístupnit či ověřit osobní údaje, které o vás shromažďuje příslušný správce údajů, nechat je změnit, opravit či smazat, nebo máte-li dotaz týkající se konzultace či informací zpracovávaných v rámci konzultace nebo týkající se vašich práv, obraťte se na zpracovatele údajů, jenž se zodpovídá správci údajů. Kontakt najdete na internetových stránkách této konzultace.

S připomínkami, dotazy nebo stížnostmi ohledně shromažďování a používání osobních údajů se obracejte na správce údajů na této adrese: 

sg-consultation-data-controller@ec.europa.eu.

Dále máte právo podat kdykoli stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u jednoho z těchto subjektů:

  • inspektor ochrany údajů Evropské komise:

data-protection-officer@ec.europa.eu

  • evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ):

edps@edps.europa.eu

Kde najdete podrobnější informace

Inspektor ochrany údajů Evropské komise spravuje rejstřík všech systémů, které zpracovávají osobní údaje uživatelů.

Tento konkrétní případ zpracování osobních údajů byl inspektorovi ochrany údajů Evropské komise nahlášen pod číslem: DPO-2758.6 — SG: mechanismy zpětné vazby Evropské komise, které umožňují občanům EU poskytovat zpětnou vazbu týkající se plánů, počátečních posouzení dopadů, aktů v přenesené pravomoci, prováděcích aktů a návrhů právních předpisů a reagovat na veřejné konzultace prostřednictvím iniciativy Podělte se o svůj názorkonzultací na internetových stránkách europa.eu.