Om samrådet

Feedbackperiod
8 mars 2019 - 31 maj 2019 (midnatt svensk tid)

Målgrupp

Vi vill få synpunkter från flera olika intressenter, bland annat myndigheter och förvaltningar, yrkes- och branschorganisationer, fackföreningar, företag, kvinnoorganisationer, mansorganisationer, hbtq-organisationer, nationella jämställdhetsorgan, arbetsmiljöverk, andra nationella organ, civilsamhället och icke-statliga organisationer, akademiker, lärosäten, forskningsorganisationer och allmänheten.

Varför behövs ett samråd?

Med det här samrådet vill vi få in synpunkter på jämställdheten i EU och vilka insatser som bör prioriteras framöver. Ditt bidrag kan hjälpa nästa EU-kommission att fastställa sin jämställdhetspolitik.

Delta i samrådet

Svara på vår webbenkät om du vill delta i samrådet. Om du inte kan använda vår webbenkät ber vi dig att kontakta oss på mejladressen nedan.

Enkäterna finns på flera eller alla officiella EU-språk. Du kan skicka in dina svar på vilket officiellt EU-språk du vill.

För att öka öppenheten uppmanas företag och organisationer som deltar i samråd att registrera sig i EU:s öppenhetsregister.

Gå till enkäten

Personal data and privacy statement

Skydd av personuppgifter 

EU skyddar din personliga integritet. När vi gör samråd följer vi reglerna om skydd för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.