Over deze raadpleging

Feedback mogelijk van
26 april 2019 - 19 juli 2019 (middernacht, plaatselijke tijd Brussel)
Onderwerp
Landbouw en plattelandsontwikkeling, Concurrentie

Doelgroep

1. Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van staatssteun in de EU-lidstaten; 2. Begunstigden van steun in de land- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden; 3. Landbouwers- en bosbouwersorganisaties; 4. Belanghebbenden die zich voor het landbouwbeleid interesseren, zoals verenigingen in de landbouwsector, downstreamsectoren, ngo's en andere maatschappelijke organisaties die zich op EU-, nationaal of lokaal niveau met landbouw-, milieu-, governance- of plattelandskwesties bezighouden, de academische wereld, deskundigen, denktanks en adviesbureaus; 5. Algemeen publiek: personen en organisaties die een bijdrage willen leveren door hun mening als burger te uiten.

Waarom wij u raadplegen

Een onderneming die overheidssteun ontvangt, verkrijgt een voordeel ten opzichte van haar concurrenten op de interne markt. Daarom is staatssteun volgens het Verdrag in het algemeen verboden. Onder bepaalde voorwaarden kan de Commissie staatssteun toch toestaan, met name om redenen van economische ontwikkeling of marktfalen. Als algemene regel geldt dat de lidstaten staatssteun aan de Commissie moeten melden. De Commissie beoordeelt de aangemelde steun op basis van de richtsnoeren en neemt een besluit tot goedkeuring van de steun. Om de procedures voor staatssteun te vereenvoudigen kan de Commissie evenwel verordeningen vaststellen waarbij bepaalde categorieën steun worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting (de "groepsvrijstellingsverordeningen"). Voor de landbouw, de bosbouw en de plattelandsgebieden is een specifiek kader van staatssteunregels ingevoerd. Dat kader omvat zowel de richtsnoeren voor staatssteun als een groepsvrijstellingsverordening. Die twee instrumenten lopen echter eind 2020 af en moeten worden vervangen door nieuwe richtsnoeren en een nieuwe verordening voor de periode 2021-2027. In die context voert de Commissie een evaluatie van de prestaties van de huidige regels uit en zal zij een effectbeoordeling verrichten ter voorbereiding van het toekomstige staatssteunkader. De raadplegingsstrategie die in dit verband wordt gehanteerd, is erop gericht bij alle belanghebbenden informatie en standpunten te verzamelen, zowel over de prestaties van de huidige regels als over de mogelijke opzet van de toekomstige regels. De resultaten zullen dan ook zowel in de evaluatie als in de effectbeoordeling worden meegenomen.

Vragenlijst beantwoorden

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Kunt u de onlinevragenlijst niet invullen, dan kunt u ons mailen op onderstaand adres.

Vragenlijsten zijn soms in enkele en soms in alle officiële EU-talen beschikbaar. U mag echter altijd in elke officiële EU-taal reageren.

Omwille van de transparantie vragen we organisaties en bedrijven die aan een openbare raadpleging willen deelnemen, om zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU.

Vragenlijst beantwoorden

Persoonsgegevens en privacy

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij openbare raadplegingen worden daarvoor de regels toegepast die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Meer over de bescherming van uw persoonsgegevens