O této konzultaci

Období pro zasílání připomínek
26 Duben 2019 - 19 Červenec 2019 (o půlnoci SEČ)
Téma
Zemědělství a rozvoj venkova, Hospodářská soutěž

Cílová skupina

1. orgány veřejné moci odpovědné za poskytování státní podpory v členském státě EU 2. příjemci státní podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 3. organizace zemědělců a lesníků 4. zúčastněné strany, které se zajímají o zemědělskou politiku, např. sdružení v odvětví zemědělství, návazná průmyslová odvětví, nevládní organizace a další organizace občanské společnosti zastupující zemědělské, environmentální, správní a venkovské záležitosti na úrovni EU a na celostátní a místní úrovni, členové akademické obce, odborníci, expertní skupiny, poradenské společnosti 5. široká veřejnost (jednotlivci a organizace, kteří chtějí přispět tím, že své názory vyjádří jako občané)

Důvod konzultace

Podnik, který je příjemcem veřejné podpory, získává výhodu oproti svým konkurentům na vnitřním trhu. Smlouva proto obecně státní podporu zakazuje. Komise však může za určitých podmínek, zejména z důvodu hospodářského rozvoje nebo selhání trhu, státní podporu povolit. Obecně platí, že členské státy musí Komisi státní podporu oznámit. Komise posuzuje oznámenou podporu na základě pokynů a rozhodne o jejím schválení. Za účelem zjednodušení postupů týkajících se státní podpory nicméně Rada zmocnila Komisi k přijetí nařízení, podle nichž se u některých kategorií podpory neuplatňuje oznamovací povinnost („nařízení o blokových výjimkách“). Pro zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti byl zaveden zvláštní rámec pravidel pro poskytování státní podpory. Tento rámec zahrnuje jak pokyny ke státní podpoře, tak nařízení o blokové výjimce. Nicméně platnost obou těchto nástrojů skončí na konci roku 2020 a je je třeba nahradit novými pokyny a novým nařízením pro období 2021 až 2027. V této souvislosti Komise provádí hodnocení výkonnosti stávajících pravidel a provede posouzení dopadů s cílem připravit budoucí rámec pro státní podporu. Konzultační strategie související s tímto procesem má za cíl shromáždit od všech dotčených zúčastněných stran informace a názory jak k výkonnosti stávajících pravidel, tak k možné podobě budoucích pravidel. Výsledky konzultace budou tudíž využity v hodnocení i v posouzení dopadů.

Odpovězte na dotazník

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít internetový dotazník, obraťte se na nás na níže uvedené e-mailové adrese.

Dotazníky jsou k dispozici v úředních jazycích EU (často ve všech). Svůj příspěvek můžete zaslat v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Z důvodů transparentnosti vyzýváme organizace a podniky, které se veřejných konzultací účastní, aby se zaregistrovaly v Rejstříku transparentnosti.

Odpovězte na dotazník

Ochrana osobních údajů a soukromí

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Při provádění veřejných konzultací dodržujeme pravidla „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 45/2001 o zpracování osobních údajů orgány EU

.