Konsultatsiooni tutvustus

Tagasiside andmise aeg
9 aprill 2019 - 2 juuli 2019 (keskööl Brüsseli aja järgi)
Teema
Tarbijad

Sihtrühm

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on tagada, et kõigil sidusrühmadel oleks võimalus avaldada arvamust finantsteenuste kaugturustust käsitleva direktiivi tulemuslikkuse kohta. Komisjon ootab tagasisidet eelkõige tarbijatelt, jaefinantsteenuste pakkujatelt ning asutustelt, kes tegelevad direktiivi sätete järelevalve ja täitmise tagamisega. Osalema on kutsutud ka muud sidusrühmad, kel on sel teemal põhjalikud teadmised. Nende hulka võivad kuuluda näiteks – Tarbijad – Tarbijaorganisatsioonid – Valitsusvälised ühendused, platvormid ja võrgustikud – Jaefinantsteenuste pakkujad (nii „traditsioonilised“ kui ka „finantstehnoloogilised“) – Vahendajad, kes tegelevad finantsteenuste turustamise ja pakkumisega – Kaubandus-, äri- ja kutseühendused – Konsultatsioonifirmad – Akadeemilised või teadusasutused – Kohalikud, piirkondlikud, riiklikud ja rahvusvahelised asutused

Miks me konsulteerime?

Tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiivi 2002/65/EÜ eesmärk on tagada finantsteenuste vaba liikumine ühtsel turul, ühtlustades seda valdkonda reguleerivaid tarbijakaitse õigusnorme. Direktiivis on sätestatud, millist teavet peaks tarbija saama finantsteenuse ja selle pakkuja kohta enne kauglepingu sõlmimist. Mõne finantsteenuse kohta on direktiiviga ette nähtud, et tarbijal on õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda. Lisaks on direktiiviga keelatud teenuseosutajate teenused ja teadaanded, mida tarbija ei ole soovinud ja millega ta ei ole nõustunud. Alates direktiivi jõustumisest 2002. aastal on jaefinantsteenuste sektor läinud üha rohkem üle digitaaltehnoloogiale, turule on tulnud uusi tooteid ja osalejaid ning kasutusele on võetud uusi müügikanaleid. Vastu on võetud mitu finantsteenuseid käsitlevat ELi õigusakti ja mitmeid õigusakte on ajakohastatud. 17 aastat pärast direktiivi vastuvõtmist algatab Euroopa Komisjon teise hindamise, et teha kindlaks, kas direktiiv on alates 2002. aastast turgudel ja õiguskeskkonnas toimunud muutusi arvestades endiselt eesmärgipärane. Käesolev avalik konsultatsioon annab tarbijatele, jaefinantsteenuste spetsialistidele, riiklikele ametiasutustele ja muudele huvitatud sidusrühmadele võimaluse hinnata direktiivi asjakohasust, tulemuslikkust, sobivust ja sidusust. Hindamise tulemused plaanitakse avaldada 2019. aasta lõpuks.

Küsimustikule vastamine

Konsultatsioonile vastamise tähtaeg on lõppenud. Küsimustik on suletud. Saate algatuse käekäiku jälgida, kui tellite selle kohta teateid.