Feedback reference
F15921
Submitted by
Jakub Smetanka
User type
Non-governmental organisation (NGO)
Organisation
LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní z.s.
Organisation size
Large (250 or more)
Country of origin
Czechia

(Czech version; English version below)
LEX z.s.
Jihovýchodní IV 917/20
141 00 Praha 4
IČ: 67983936
DIČ: CZ67983936
zapsáno ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. L 8965

K rukám:
Group of experts on Exchange of information for the implementation of Directive 91/477/EEC (Firearms Directive) (E02211)
Vztahuje se k: Ref. Ares(2018)5912859 - 19/11/2018

Věc: Připomínky LEX z.s. k návrhu prováděcí směrnice „Gun control - system for sharing details of firearms sales/transfers between EU countries “

Vážení,
Posíláme vám v příloze oficiální připomínky organizace LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní z.s. k předmětnému materiálu. Za LEX z.s. jsou v případě projednávané novely oprávněni jednat členové představenstva

Jakub Smetánka (email: jakub.smetanka@gunlex.cz)
a
David Karásek (email: david.karasek@gunlex.cz).
Děkujeme
s pozdravem
Ing. Jakub Smetánka MPA
Viceprezident LEX z.s.

Připomínka 1: Návrh by měl specifikovat, co znamená „transfer“, popřípadě na jaké druhy transportu se návrh vztahuje.

Odůvodnění: Není zřejmé, zda se návrh vztahuje pouze na komerční transporty nebo I na cestování se zbraní. Je nutno připomenout, že při cestování se zbraní zapsanou v Evropském zbrojním pasu není cestovatel povinen hlásit cestu úřadům, úřady odesílajícího státu tedy pochopitelně nemohou o cestě informovat úřady cílového státu. Na druhé straně je nutno poukázat, že zavedení ohlašovací povinnosti pro takové cestovatele by popíralo základní smysl Evropského zbrojního pasu.

Připomínka 2: Čl. 4. odst. 3 návrhu říká“Informace a dokumenty uvedené v odstavcích 1 a 2 budou dostupné v IMI národním úřadům odesílajícího členského státu a cílového členského státu, které jsou za tyto informace odpovědné.”

Odůvodnění: Není zřejmé, zda se “národním úřadem odpovědným za tyto informace” myslí ‘pověřený ústřední úřad’ ve smyslu tohoto návrhu, nebo každý úřad pověřený vydáváním povolení k vývozu či dovozu zbraní (např. místní policejní oddělení).

Stejný problém se objevuje v Čl. 6 odst. 4.

EN VERSION:

LEX Assoc.
Jihovýchodní IV 917/20
141 00 Prague 4
IČ: 67983936
DIČ: CZ67983936
registered in associations register of Municipal Court in Prague, no. L 8965

To:
Group of experts on Exchange of information for the implementation of Directive 91/477/EEC (Firearms Directive) (E02211)
Refers to: Ref. Ares(2018)5912859 - 19/11/2018

Re: Recommendations of LEX assoc. to proposal of implementing Directive „Gun control - system for sharing details of firearms sales/transfers between EU countries “

We send to you official recommendations of LEX – Association for protection of firearms rights to aforementioned proposal. Persons authorised to act on behalf of LEX assoc. in this matter are members of board

Jakub Smetánka (email: jakub.smetanka@gunlex.cz)
and
David Karásek (email: david.karasek@gunlex.cz).

Objection 1: The proposal should specify what „transfer“ means, or which kind of transport it applies to.

Explanation: It is not clear whether the proposal applies only to commercial transfers, or to traveling with firearm as well. Note that when traveling with firearm recorded in European Firearms Pass, traveler isn´t even required to announce his travel to authorities, therefore authorities of state of dispatch cannot notify authorities of state of destination about transport. On the other hand, introduction of such a duty for such traveler would defeat very purpose of European Firearms Pass.

Objection 2: Art. 4. par. 3 of the proposal says “The information and document referred to in paragraphs 1 and 2 shall be accessible in IMI by the national authorities responsible for that information in the Member State of destination and the Member State of dispatch.”

Explanation: It is not clear whether “national authorities responsible for that information” means ‘designated state authority’ (in sense of this proposal), or every office c

The views and opinions expressed here are entirely those of the author(s) and do not reflect the official opinion of the European Commission. The Commission cannot guarantee the accuracy of the information contained in them. Neither the Commission, nor any person acting on the Commission’s behalf, may be held responsible for the content or the information posted here. Views and opinions that violate the Commission’s feedback rules will be removed from the site.