Eolas faoin gcomhairliúchán seo

Tréimhse aiseolais
16 Eanáir 2019 - 10 Aibreán 2019 (meán oíche, am na Bruiséile)
Réimse
An geilleagar digiteach agus an tsochaí dhigiteach

Spriocphobal

Saoránaigh: Na saoránaigh ar dóigh suim a bheith acu sa chomhairliúchán seo, is saoránaigh iad a bhfuil suim faoi leith acu i seirbhísí gan sreang agus i gcur in úsáid líonraí soghluaiste. • Comhlachais tomhaltóirí; • Comhlachais saoránach; • Údaráis phoiblí: Údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus bhardasacha na mBallstát atá páirteach sa phróiseas reatha um dheonú ceadanna. Orthu sin tá an pobal a bhfuil forfheidhmiú na rialacha de chúram orthu, pobal a ndéanann rialtóirí náisiúnta teileachumarsáide ionadaíocht orthu, rialtóirí a dhéanann monatóireacht ar a mhéid a chloítear le teorainneacha na réimsí leictreamaighnéadacha; • Saineolaithe: Saineolaithe bainistíochta speictrim na mBallstát mar aon le hinstitiúidí acadúla agus taighde; • Tionscal/gnó/comhlachais: Monaróirí agus soláthraithe trealaimh líonraí soghluaiste, oibreoirí líonraí soghluaiste agus a gcuid fo-chonraitheoirí ionchasacha a bhíonn ag plé le cur in úsáid líonraí.

An fáth a bhfuil comhairliúchán ar bun

Tá sé d'aidhm ag an gcomhairliúchán seo tuairimí a bhailiú faoi a mhéid ba cheart an córas simplí cur in úsáid a chur chun feidhme, is é sin cé na cealla beaga ba cheart a dhíolmhú, agus cé na tréithe fisiceacha agus teicniúla ba cheart a bheith ina n-údar lena ndíolmhú. An tionchar a leanfaidh córas simplí cur in úsáid den chineál seo, déanfar é a chíoradh go mion, idir an tionchar féideartha ar an gcomhshaol, ar an ngeilleagar agus ar chúrsaí nach iad. Mar sin féin, ba cheart deimhin a dhéanamh de gur féidir roinnt cealla beaga a chur in úsáid oiread agus a bheifear in acmhainn líonraí nua 5G a shuiteáil dá mbarr.

An ceistneoir a fhreagairt

Tá an tréimhse chun an comhairliúchán seo a fhreagairt istigh. Níl an ceistneoir ar fáil a thuilleadh. Is féidir leat dul chun cinn an tionscnaimh seo a leanúint trí liostáil chun fógraí a fháil.

Toradh an chomhairliúcháin

Tá tuilleadh eolais faoin gcomhairliúcháin thíos.

Liostáil chun fógraí a fháil faoi fhorbairtí ar an tionscnamh seo.

Summary report