Σχετικά με αυτή τη διαβούλευση

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων
16 Ιανουάριος 2019 - 10 Απρίλιος 2019 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)
Θέμα
Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία

Στοχευόμενο κοινό

Πολίτες: Για την παρούσα διαβούλευση ενδέχεται να ενδιαφερθούν πολίτες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ασύρματες υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις κινητών δικτύων· • ενώσεις καταναλωτών· • ενώσεις πολιτών • δημόσιες αρχές: εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές των κρατών μελών που εμπλέκονται στην τρέχουσα διαδικασία αδειοδότησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι αρχές επιβολής που εκπροσωπούνται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών, οι οποίες παρακολουθούν την τήρηση των ορίων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων· • εμπειρογνώμονες: εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στη διαχείριση ραδιοφάσματος, η πανεπιστημιακή κοινότητα και ερευνητικά ιδρύματα· • βιομηχανία/επιχειρήσεις/οργανώσεις: κατασκευαστές / προμηθευτές εξοπλισμού δικτύων κινητών επικοινωνιών, φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών και τυχόν υπεργολάβοι τους που έχουν αναλάβει την εγκατάσταση των δικτύων.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Στο πλαίσιο της τρέχουσας διαβούλευσης επιδιώκεται να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί το απλοποιημένο καθεστώς εγκατάστασης, δηλαδή σχετικά με το ποιες μικρές κυψέλες θα πρέπει να εξαιρούνται και βάσει ποιων φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών. Θα διερευνηθούν διεξοδικά οι επιπτώσεις του εν λόγω απλοποιημένου καθεστώτος εγκατάστασης, ιδίως όσον αφορά τις δυνητικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και άλλης φύσης επιπτώσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εγκατάσταση μικρών κυψελών σε επαρκή κλίμακα προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση των νέων δικτύων 5G.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Η περίοδος απάντησης στην εν λόγω διαβούλευση έχει λήξει. Το ερωτηματολόγιο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για να παρακολουθείτε την περαιτέρω πρόοδο αυτής της πρωτοβουλίας, μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε κοινοποιήσεις.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαβούλευση παρέχονται κατωτέρω. Παρακολουθείστε τις εξελίξεις της πρωτοβουλίας αυτής με εγγραφή για την παραλαβή των κοινοποιήσεων.

Summary report