Om samrådet

Feedbackperiod
4 februari 2019 - 27 maj 2019 (midnatt svensk tid)
Ämne
Konkurrens

Målgrupp

Kommissionen har gjort en kartläggning där man utgått från sina egna erfarenheter av att kontrollera tillämpningen av artikel 101 i fördraget, en utredning av e-handeln och de synpunkter man fått på färdplanen för utvärderingen av förordningen. Kartläggningen tyder på att flera grupper är lika intresserade och påverkas på liknande sätt av utvärderingen, nämligen (i) företag med affärsverksamhet i EU, t.ex. leverantörer, distributörer och återförsäljare av varor och tjänster och näthandelsplattformar eller liknande, ii) advokatbyråer som ger råd i konkurrensfrågor, iii) branschorganisationer, (iv) konsumentorganisationer och (v) forskare som är experter på EU:s konkurrenslagstiftning och vertikala begränsningar. Alla dessa grupper väntas vara lika intresserade av utvärderingen.

Varför behövs ett samråd?

Artikel 101.1 i EUF-fördraget förbjuder avtal mellan företag som begränsar konkurrensen, om de inte bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja teknisk eller ekonomisk utveckling, samtidigt som konsumenterna också gynnas i rimlig mån, i enlighet med artikel 101.3 i fördraget. Förbudet i artikel 101.1 i fördraget omfattar bland annat avtal som ingås mellan två eller flera företag som är verksamma i olika led i produktions- eller distributionskedjan, och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster (så kallade vertikala avtal). Enligt kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 (gruppundantagsförordningen för vertikala avtal) får vertikala avtal som uppfyller villkoren i artikel 101.3 i fördraget undantas från förbudet i artikel 101.1. Kommissionen har också tagit fram en vägledning för hur gruppundantagsförordningen och artikel 101 i fördraget ska tolkas. En utvärdering av gruppundantagsförordningen inleddes i oktober 2018 för att se hur förordningen och vägledningen tillämpas. Utvärderingen ska hjälpa kommissionen att avgöra om man ska låta förordningen och vägledningen löpa ut 2022, förlänga deras giltighetstid eller se över dem. Med det här samrådet vill vi få in erfarenheter och synpunkter från intressenter, som underlag till utvärderingen. Observera att den här utvärderingen inte gäller fordonssektorn. Vi kommer snart att göra en särskild utvärdering av gruppundantagsförordningen för motorfordon.

Delta i samrådet

Tidsfristen för samrådet har gått ut och enkäten har tagits bort. Du kan följa arbetet med initiativet genom att prenumerera på meddelanden.