Om samrådet

Feedbackperiod
31 juli 2019 - 23 oktober 2019 (midnatt svensk tid)
Ämne
Sysselsättning och socialpolitik

Målgrupp

Att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället ligger i allas intresse och vi ber därför alla invånare och organisationer att bidra till samrådet. Vi vill gärna få in bidrag från följande grupper: - Personer med funktionsnedsättning och deras familjer - Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning - Handläggare i förvaltningar på europeisk, nationell eller lokal nivå som arbetar med socialpolitik eller som ansvarar för att förvalta och genomföra EU-fonder (särskilt Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden) - Socialarbetare - Organisationer som arbetar med funktionsnedsättningar - Företag som erbjuder tjänster för personer med funktionsnedsättning eller som arbetar med tekniska hjälpmedel

Varför behövs ett samråd?

Kommissionen vill ta del av allmänhetens och aktörernas synpunkter på EU:s insatser sedan 2010 för att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU och för att bättre hjälpa funktionsnedsatta att integreras i samhället. Insatserna har genomförts genom flera olika initiativ inom EU:s handikappstrategi 2010–2020. Dina synpunkter kommer att hjälpa oss att utvärdera arbetet under 2010–2020 och se hur vi kan förbättra insatserna i framtiden, rikta dem bättre och öka genomslaget.

Delta i samrådet

Svara på vår webbenkät om du vill delta i samrådet. Om du inte kan använda vår webbenkät ber vi dig att kontakta oss på mejladressen nedan.

Enkäterna finns på flera eller alla officiella EU-språk. Du kan skicka in dina svar på vilket officiellt EU-språk du vill.

För att öka öppenheten uppmanas företag och organisationer som deltar i samråd att registrera sig i EU:s öppenhetsregister.

Gå till enkäten

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet. När vi gör samråd följer vi reglerna om skydd för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.