O tejto konzultácii

Obdobie predkladania spätnej väzby
6 august 2019 - 29 október 2019 (O polnoci bruselského času)
Téma
Životné prostredie

Cieľová skupina

Výrobcovia, distribútori, zberatelia, poisťovacie spoločnosti, ktoré poisťujú motorové vozidlá, operátori pre rozoberanie, zošrotovanie, spätné získavanie, recyklovanie a iní oprávnení spracovateľskí operátori pre vozidlá po dobe životnosti, vrátane ich súčiastok a materiálov, široká verejnosť, spotrebitelia, organizácie na ochranu životného prostredia, prínos environmentálnych mimovládnych organizácií bude okrem iného významný v oblasti nakladania s odpadom, znečisťovania životného prostredia či obehového hospodárstva.

Prečo uskutočňujeme konzultácie

Čo je predmetom smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti? Každý rok milióny vozidiel v Európe dosiahnu koniec svojej doby životnosti. Ak sa s vozidlami po dobe životnosti nenakladá správne, môžu predstavovať hrozbu pre životné prostredie, ako aj stratený zdroj miliónov ton materiálov. Smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti bola prijatá v roku 2000 so zámerom minimalizovať vplyv vozidiel po dobe životnosti na životné prostredie a zlepšiť environmentálne správanie všetkých hospodárskych subjektov zapojených do životného cyklu vozidiel. Prečo Komisia otvorila túto konzultáciu? V smernici 2018/849/EÚ sa Komisii ukladá povinnosť posúdiť túto problematiku do konca roka 2020. Mimoriadnu pozornosť pri tom treba venovať vykonávaniu smernice, realizovateľnosti stanovovania cieľov pre nahlasovanie údajov za konkrétne materiály, ako aj problému v podobe vozidiel po dobe životnosti, o ktorých nie je známe, kde sa nachádzajú.

Vyplnenie dotazníka

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka. Ak online dotazník nemôžete vyplniť, kontaktujte nás na tejto emailovej adrese.

Dotazníky sú dostupné v niektorých alebo vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Svoju odpoveď môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.

Z dôvodu transparentnosti sú organizácie a podniky, ktoré sa zapájajú do verejných konzultácií, vyzvané, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti EÚ.

Vyplniť dotazník

Osobné údaje a ochrana súkromia

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Verejné konzultácie uskutočňujeme v súlade s politikou ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva, ktorá vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o spracovaní osobných údajov inštitúciami.