Om samrådet

Feedbackperiod
24 april 2019 - 17 juli 2019 (midnatt svensk tid)
Ämne
Transporter

Målgrupp

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi riktar oss särskilt till myndigheter (på europeisk, nationell, regional och lokal nivå), myndigheter i länder utanför EU, förvaltare av järnvägsinfrastruktur, förvaltare av väginfrastruktur, flygplatsoperatörer, hamnoperatörer, operatörer av järnvägsterminaler, projektansvariga inom infrastruktur och mobilitet inkl. infrastruktur med dubbla användningsområden, kommersiella transportföretag (flygbolag, sjöfartslinjer, järnvägsföretag, bussbolag och kollektivtrafikföretag i regional- och stadstrafik), resenärer, speditörer och leverantörer av logistiktjänster, privata infrastrukturanvändare (bilister, cyklister, fotgängare osv.), leverantörer av mobilitetstjänster (researrangemang, biljettförsäljning, samåkning osv.), användare av mobilitetstjänster, förvaltare av godskorridorer, icke-statliga organisationer, intresseorganisationer samt forskningsinstitut och lärosäten.

Varför behövs ett samråd?

Strategin för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) främjar fri rörlighet för varor, tjänster och människor i EU. TEN-T-nätet är viktigt för att främja den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen mellan EU:s medlemsländer och regioner och länder utanför EU. De globala transportflödenas volymer och riktningar ändras och det hävdvunna transportsystemet håller på att omvandlas i grunden genom digitalisering och ren, uppkopplad och autonom mobilitet. Infrastrukturens användning och effektivitet, bättre rörlighetskoncept och nya samhällsaspekter kommer att spela en viktig roll i denna omvandling. Därför krävs det ett djupare samarbete mellan EU-länderna och andra aktörer i den offentliga och privata sektorn. Enligt förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av TEN-T ska kommissionen senast den 31 december 2023 se över stomnätets genomförande och utvärdera om TEN-T-bestämmelserna följs, hur långt man har kommit med genomförandet, hur passagerar- och godstrafikflödena har förändrats, hur de nationella investeringarna i nationell transportinfrastruktur har utvecklats och vilka ändringar i förordningen som krävs. Mot bakgrund av de nya och omfattande ekonomiska, politiska och tekniska utmaningar och samhällsutmaningar som nämns ovan är kommissionen i färd med att inleda en omfattande översyn och ta upp frågor om bland annat standarder och infrastrukturkrav, verktyg för genomförande, olika aspekter av det övergripande nätet och icke-bindande åtgärder. TEN-T-strategin medför direkta fördelar för människor och företag i EU genom att öka tillgängligheten och förbättra förbindelserna. Därför krävs ett brett samråd med allmänheten om strategins resultat, brister och framtidsutsikter. Samrådsresultaten är viktiga för hela utvärderingen.

Delta i samrådet

Svara på vår webbenkät om du vill delta i samrådet. Om du inte kan använda vår webbenkät ber vi dig att kontakta oss på mejladressen nedan.

Enkäterna finns på flera eller alla officiella EU-språk. Du kan skicka in dina svar på vilket officiellt EU-språk du vill.

För att öka öppenheten uppmanas företag och organisationer som deltar i samråd att registrera sig i EU:s öppenhetsregister.

Gå till enkäten

Skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet. När vi gör samråd följer vi reglerna om skydd för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter i enlighet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.