Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
24 Kwiecień 2019 - 17 Lipiec 2019 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Transport

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje. Mogą nimi być zainteresowane w szczególności poniższe podmioty: O organy publiczne (UE, krajowe) O organy publiczne (regionalne lub lokalne) O organy publiczne (z państw trzecich) O zarządcy infrastruktury kolejowej O zarządcy infrastruktury drogowej O operatorzy portów lotniczych O operatorzy portów O operatorzy terminali kolejowych O promotorzy projektów w dziedzinie infrastruktury i mobilności O projekty infrastruktury podwójnego zastosowania O przewoźnicy komercyjni (linie lotnicze, linie żeglugi morskiej, przedsiębiorstwa kolejowe, przedsiębiorstwa autobusowe, przedsiębiorstwa miejskiego/regionalnego transportu publicznego) O pasażerowie O spedytorzy i podmioty świadczące usługi logistyczne, O prywatni użytkownicy infrastruktury (kierowcy samochodów, rowerzyści, piesi itd.) O dostawcy usług w zakresie mobilności (zintegrowane planowanie podróży, bilety, mobilność współdzielona...) O użytkownicy usług w dziedzinie mobilności O kolejowe korytarze towarowe O organizacje międzynarodowe O organizacje pozarządowe i grupy interesu O ośrodki akademickie i naukowe

Cel konsultacji

Polityka TEN-T jest kluczowa dla promowania swobodnego przepływu towarów, usług i obywateli w całej UE. Odgrywa ona zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi i ich regionami, jak również poza UE. Globalne przepływy transportowe zmieniają się pod względem wielkości i kierunku, a cały system transportowy przechodzi gruntowną transformację związaną z cyfryzacją oraz czystą, opartą na sieci i autonomiczną mobilnością. Wykorzystanie infrastruktury i jej efektywność, poprawa koncepcji mobilności oraz nowe aspekty społeczne w transporcie będą odgrywać kluczową rolę w tej transformacji; przy czym konieczna jest ściślejsza współpraca między państwami członkowskimi i wieloma innymi podmiotami – zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej przewiduje, że do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja dokona przeglądu wdrażania sieci bazowej, oceniając: zgodność z przepisami dotyczącymi TEN-T, postępy we wdrażaniu, zmiany w przepływach pasażerów i towarów, zmiany w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową oraz konieczność wprowadzenia zmian. Biorąc pod uwagę opisane powyżej nowe i dalekosiężne wyzwania gospodarcze, polityczne, technologiczne i społeczne, Komisja rozpoczyna obecnie proces kompleksowego przeglądu, uwzględniającego takie kwestie jak normy i wymogi infrastrukturalne, narzędzia wdrażania czy różne aspekty sieci kompleksowej, a także środki miękkie. Ponieważ polityka TEN-T przynosi bezpośrednie korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim przez zwiększenie dostępności i umożliwienie łączności, potrzebne są szeroko zakrojone konsultacje ze społeczeństwem na temat wyników, niedociągnięć i możliwych perspektyw obecnej polityki TEN-T. Takie konsultacje będą korzystne dla całego procesu oceny.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Wypełnij kwestionariusz

Ochrona danych osobowych i prywatności

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Konsultacje publiczne prowadzimy zgodnie z polityką „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe”, opartą na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 45/2001 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE z dnia 18 grudnia 2000 r.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych