Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
24 Maj 2019 - 16 Sierpień 2019 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Zatrudnienie i sprawy społeczne

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne oraz organizacje. Szczególnie zależy nam na odpowiedziach od: • osób młodych, zwłaszcza młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, niezależnie od tego, czy nadal otrzymują, czy też w przeszłości otrzymywały wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; • organizacji zaangażowanych w zarządzanie programami operacyjnymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, takich jak państwa członkowskie, instytucje zarządzające / pośredniczące, partnerzy społeczni i inni; • organizacji zaangażowanych w realizację działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako beneficjenci lub partnerzy projektu: podmiotów prawa publicznego, organizacji pozarządowych i gmin; jak również od • innych organizacji reprezentujących ludzi młodych lub współpracujących z nimi lub działających na rzecz wspierania zatrudnienia na szczeblu UE, krajowym lub lokalnym, jak również w dziedzinie aktywnej polityki rynku pracy.

Cel konsultacji

Komisja chciałaby poznać opinię obywateli i zainteresowanych stron na temat działań prowadzonych przez UE od 2014 r., które mają na celu promowanie i poprawę zatrudnienia ludzi młodych. Działania te były prowadzone w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do oceny tego, co osiągnięto w latach 2014–2018. Pomoże to również Komisji wyciągnąć wnioski na temat sposobów wzmocnienia tego wsparcia w przyszłości, zwiększenia jego skuteczności i lepszego ukierunkowania. Badanie oceni m.in. czy dotarto (również pod względem geograficznym) do młodzieży najbardziej potrzebującej wsparcia, jak również jakość ofert pracy i szkoleń oraz jaki rodzaj wsparcia okazał się najbardziej skuteczny.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Zakończył się okres udzielania odpowiedzi. Kwestionariusz nie jest już dostępny. Aby śledzić postępy w realizacji tej inicjatywy, wystarczy zamówić powiadomienia na ten temat.