Par šo apspriešanu

Viedokļu iesniegšanas periods
24 Maijs 2019 - 16 Augusts 2019 (pusnaktī pēc Briseles laika)
Tēma
Nodarbinātība un sociālās lietas

Mērķauditorija

Šī apspriešana ir paredzēta visiem iedzīvotājiem un organizācijām. Īpaši tiek gaidītas atbildes no: • jauniešiem, jo īpaši tiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, neatkarīgi no tā,<u/> vai viņi saņem vai ir saņēmuši atbalstu no Eiropas Sociālā fonda vai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas; • organizācijām, kas iesaistītas Eiropas Sociālā fonda un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas darbības programmu pārvaldībā, piemēram, dalībvalstīm, pārvaldības iestādēm / starpniekstruktūrām, sociālajiem un citiem partneriem; • organizācijām, kas iesaistītas Eiropas Sociālā fonda un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas darbību nodrošināšanā kā atbalsta saņēmējas vai projektu partneri: publiskām struktūrām, NVO, pašvaldībām; • kā arī no citām organizācijām, kas pārstāv jauniešus vai strādā ar viņiem, vai kas ir aktīvas nodarbinātības atbalsta un aktīvas darba tirgus politikas jomā ES, valsts vai vietējā līmenī.

Kāpēc rīkojam apspriešanu

Komisija vēlas uzzināt iedzīvotāju un ieinteresēto personu viedokli par darbībām, ko ES kopš 2014. gada ir veikusi, lai veicinātu un uzlabotu jauniešu nodarbinātību. Šīs darbības tika veiktas ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Savākto informāciju izmantos, lai novērtētu sasniegumus laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam. Šī informācija arī palīdzēs Komisijai izdarīt secinājumus par to, kā pastiprināt šo atbalstu turpmāk, padarot to efektīvāku un mērķtiecīgāku. Cita starpā novērtējumā tiks izvērtēts, vai atbalsts ir pienācīgi (arī ģeogrāfiski) sasniedzis jauniešus, kam palīdzība ir visvairāk vajadzīga, kāda ir darba un apmācības piedāvājumu kvalitāte un kāda veida atbalsts ir bijis visefektīvākais.

Anketas aizpildīšana

Atbilžu iesniegšanas termiņš šai aptaujai ir beidzies. Anketa vairs nav pieejama. Šīs iniciatīvas tālākajai gaitai varat sekot līdzi, abonējot jaunumus.