За тази консултация

Период за коментари
24 май 2019 - 16 август 2019 (полунощ брюкселско време)
Тема
Заетост и социални въпроси

Целева аудитория

Приканваме всички граждани и организации да участват в настоящата консултация. Особено ни интересува мнението на: • млади хора, особено такива, които не са заети с работа, учене или обучение, независимо дали получават или са получили подкрепа от Европейския социален фонд или от инициативата за младежка заетост; • организации, участващи в управлението на оперативни програми на Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост, като например държави членки, управляващи органи/междинни звена, социални и други партньори; • организации, участващи в изпълнението на дейности по линия на Европейския социален фонд и инициативата за младежка заетост като бенефициери или партньори по проектите: публични органи, неправителствени организации, общини. Но също така и мнението на • други организации, представляващи или работещи с млади хора или извършващи дейност на европейско, национално или местно равнище в областта на подкрепата за заетост и активните политики по заетостта.

Защо провеждаме консултация

Комисията желае да научи мнението на гражданите и заинтересованите лица относно дейностите, извършвани от ЕС от 2014 г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора. Тези дейности са били извършвани чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014—2018 г. Тя също така ще помогне на Комисията да извлече поуки относно начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще и да се направи по-ефективна и целенасочена. Наред с други теми при оценяването ще се разгледа дали към младите хора в най-голяма нужда от помощ е бил упражнен адекватен подход (също и в географски аспект), какво е било качеството на предложенията за работа и за обучения и какъв вид подкрепа е била най-ефективна.

Попълване на въпросника

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника. Ако не можете да използвате онлайн въпросника, моля, свържете се с нас, като ни пишете на електронния адрес по-долу.

Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС. Можете да изпращате вашите отговори на всеки официален език на ЕС.

От съображения за прозрачност организациите и предприятията, които участват в обществени консултации, се приканват да се регистрират в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Попълване на въпросника

Лични данни и неприкосновеност на личния живот

Европейският съюз е ангажиран със защитата на неприкосновеността на личния живот на потребителите. Когато провеждаме обществени консултации, се придържаме към политиката за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС въз основа на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. .