Predstavitev posvetovanja

Rok za mnenja:
18 December 2018 - 30 April 2019 (do polnoči po bruseljskem času)
Tematika
Enotni trg

Ciljna skupina

Kategorije pomembnih ali zainteresiranih deležnikov za zadevno področje politike: 1. vsi industrijski sektorji, podjetja in oblikovalci, ki imajo v lasti/izdelujejo modele (vključno z oblikovanjem in ustvarjalnimi industrijami, malimi in srednjimi podjetji, posameznimi oblikovalci); 2. organi in združenja na ravni Unije, ki zastopajo različne gospodarske sektorje, vključno z oblikovanjem in ustvarjalnimi industrijami, malimi in srednjimi podjetji, posameznimi oblikovalci, lastniki pravic iz modela, pravniki in poklicnimi zastopniki na področju prava o modelih; 3. države članice in nacionalni organi (zlasti nacionalni uradi za intelektualno lastnino), ki se ukvarjajo z varstvom modelov; 4. sodstvo, pravniki in posamezniki iz akademskih krogov; 5. splošna javnost, potrošniki in potrošniške organizacije, združenja za državljanske pravice.

Namen posvetovanja

Namen tega posvetovanja z deležniki je zbrati zadostne dokaze in stališča deležnikov v podporo oceni Direktive 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (direktiva o modelih) in Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (uredba o modelih Skupnosti), da se ugotovi, do katere mere ta zakonodaja deluje, kot je bilo načrtovano, in se lahko še vedno šteje za ustrezno. Glede na vse večji gospodarski pomen varstva modelov za spodbujanje inovacij in razvoj novih proizvodov s privlačno zasnovo obstaja vse večja potreba po dostopnem, sodobnem, učinkovitem in doslednem pravnem varstvu pravic iz modelov v EU. Obstoječa zakonodaja Unije o varstvu modelov sega že v leto 1998 (direktiva o modelih) in v leto 2002 (uredba o modelih Skupnosti), vse od njunega sprejetja pa ni bilo nobene celovite ocene navedene zakonodaje. Cilj pobude za posvetovanje je zbrati prispevke deležnikov o delovanju sistemov za varstvo modelov v EU (na ravni Unije in na nacionalni ravni), pri čemer bo gradila na predhodnih raziskavah, analizah in ciljno usmerjenih raziskavah, ki so bile izvedene kot del dveh študij o gospodarskih (2015) in pravnih (2016) pregledih navedenih sistemov. Dejavnosti posvetovanja, skupaj z drugimi ustreznimi informacijami, ki izhajajo iz podpornih študij, podatkov spremljanja itd., pomagajo Komisiji oblikovati sklepe v smeri izboljšanja, posodobitve in nadaljnje uskladitve navedenih pravnih aktov. Končno pa lahko služijo kot izhodišče za študijo ocene učinka za morebitni zakonodajni pregled zakonodaje.

Izpolnjevanje vprašalnika

Posvetovanje je končano. Vprašalnik ni več na voljo. Če želite spremljati nadaljnji postopek v zvezi s to pobudo, se naročite na obvestila.