O tejto konzultácii

Obdobie predkladania spätnej väzby
18 december 2018 - 30 apríl 2019 (O polnoci bruselského času)
Téma
Jednotný trh

Cieľová skupina

Kategórie zainteresovaných/zúčastnených strán: 1. všetky priemyselné odvetvia, podniky a dizajnéri vlastniaci/vytvárajúci dizajny (vrátane dizajnérskych a tvorivých priemyselných odvetví, malých a stredných podnikov, jednotlivých pôvodcov dizajnu); 2. orgány a združenia z celej Únie, ktoré zastupujú rôzne hospodárske odvetvia vrátane dizajnérskych a tvorivých priemyselných odvetví, malých a stredných podnikov, jednotlivých pôvodcov dizajnu, vlastníkov dizajnových práv, ako aj právnikov a odborných zástupcov v oblasti dizajnového práva; 3. členské štáty a vnútroštátne orgány (najmä vnútroštátne úrady duševného vlastníctva), ktoré sa zaoberajú ochranou dizajnov; 4. súdne orgány, právnické povolania a akademická obec; 5. široká verejnosť, spotrebitelia a spotrebiteľské organizácie, združenia občianskych práv.

Prečo uskutočňujeme konzultácie

Účelom tejto konzultácie so zainteresovanými stranami je zhromaždiť dostatok podkladov a stanovísk zainteresovaných strán k hodnoteniu smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/71/ES z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov (ďalej len „smernica o dizajnoch“) a nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (ďalej len „nariadenie o dizajnoch Spoločenstva“) s cieľom zistiť, do akej miery tieto právne predpisy plnia svojmu zamýšľanú funkciu a do akej miery sa môžu stále považovať za účelné. Vzhľadom na rastúci hospodársky význam ochrany dizajnu, pokiaľ ide o podporu inovácií a vývoj nových výrobkov s atraktívnym dizajnom, zvyšuje sa potreba dostupnej, modernej, účinnej a konzistentnej právnej ochrany v oblasti dizajnových práv v EÚ. Platné právne predpisy Únie o ochrane dizajnov pochádzajú už z roku 1998 (smernica o dizajnoch), resp. z roku 2002 (nariadenie Spoločenstva o dizajnoch), a od ich prijatia sa nevykonalo žiadne ich celkové hodnotenie. Cieľom tejto konzultačnej iniciatívy je zhromaždiť názory zainteresovaných strán na fungovanie systémov ochrany dizajnu v EÚ (na úrovni Únie aj na vnútroštátnej úrovni). Hodnotenie bude vychádzať z doterajšieho výskumu a analýz a cielených prieskumov uskutočnených v rámci dvoch štúdií, v ktorých sa skúmala ekonomická (2015) a právna (2016) stránka týchto systémov. Konzultácie, ako aj ďalšie relevantné informácie pochádzajúce z podporných štúdií, monitorovaním a pod., Komisii pomôžu dospieť k záverom, či existuje potreba zlepšenia, modernizácie a ďalšej harmonizácie uvedených právnych aktov. Napokon sa môže využiť na uskutočnenie štúdie o posúdení vplyvu prípadného legislatívneho preskúmania týchto právnych predpisov.

Vyplnenie dotazníka

Lehota na reakciu v rámci tejto konzultácie už uplynula. Dotazník už nie je k dispozícii. Ak chcete sledovať ďalší vývoj tejto iniciatívy, prihláste sa na odber upozornení.