Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
18 Grudzień 2018 - 15 Kwiecień 2019 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Jednolity rynek

Grupa docelowa

Kategorie zainteresowanych stron istotne dla danego obszaru polityki lub zainteresowane danym obszarem polityki: 1. wszystkie sektory przemysłu, przedsiębiorstwa i projektanci, którzy mają prawa do wzorów lub tworzą wzory (w tym przedsiębiorstwa z branży wzorniczej i sektora kreatywnego, małe i średnie przedsiębiorstwa, indywidualni projektanci); 2. organy i stowarzyszenia w całej Unii reprezentujące różne sektory gospodarki, w tym przedsiębiorstwa z branży wzorniczej i sektora kreatywnego, małe i średnie przedsiębiorstwa, indywidualnych projektantów, właścicieli praw do wzoru oraz przedstawicieli zawodów prawniczych i wolnych zawodów w dziedzinie praw do wzoru; 3. państwa członkowskie i organy krajowe (w szczególności krajowe urzędy ds. własności intelektualnej) zajmujące się ochroną wzorów; 4. przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, zawodów prawniczych i środowiska akademickiego; 5. ogół społeczeństwa, konsumenci i organizacje konsumenckie, stowarzyszenia zajmujące się ochroną praw obywatelskich.

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji z zainteresowanymi stronami jest zgromadzenie wystarczających dowodów i opinii pozwalających na ocenę dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów („dyrektywa w sprawie wzorów”) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych („rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych”), aby ustalić, w jakim stopniu przepisy te działają zgodnie z zamierzonym celem i czy nadal można je uznać za odpowiednie do zamierzonego celu. W świetle rosnącego znaczenia gospodarczego ochrony wzorów w UE istnieje coraz większa potrzeba zapewnienia dostępnej, nowoczesnej, skutecznej i spójnej ochrony prawnej praw do wzoru, która będzie zachęcać do innowacji i rozwoju nowych produktów o atrakcyjnych wzorach. Obowiązujące unijne przepisy dotyczące ochrony wzorów pochodzą jeszcze z 1998 r. (dyrektywa w sprawie wzorów) i 2002 r. (rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych), a od czasu ich przyjęcia nie przeprowadzono żadnej ogólnej oceny tego prawodawstwa. Niniejsze konsultacje mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat funkcjonowania systemów ochrony wzorów w UE (zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym), w oparciu o wcześniejsze badania naukowe, analizy i ukierunkowane badania przeprowadzone w ramach dwóch przeglądów dotyczących gospodarczych (2015 r.) i prawnych (2016 r.) aspektów tych systemów. Konsultacje – wraz z innymi istotnymi informacjami pochodzącymi z badań pomocniczych, danych z monitorowania itp. – pozwolą Komisji wyciągnąć wnioski dotyczące potrzeby poprawy, modernizacji i dalszej harmonizacji wyżej wymienionych aktów prawnych. Mogą one również stanowić wkład w ocenę skutków ewentualnego przeglądu prawodawstwa w tej dziedzinie.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

Wypełnij kwestionariusz

Ochrona danych osobowych i prywatności  

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Konsultacje publiczne prowadzimy zgodnie z polityką „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe”, opartą na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 45/2001 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE z dnia 18 grudnia 2000 r. 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych