Over deze raadpleging

Feedback mogelijk van
18 december 2018 - 30 april 2019 (middernacht, plaatselijke tijd Brussel)
Onderwerp
Interne markt

Doelgroep

Relevante belanghebbenden of geïnteresseerden voor het desbetreffende beleidsterrein: 1. alle sectoren van de industrie en het bedrijfsleven; bedrijven en ontwerpers die modellen scheppen of bezitten (waaronder de designindustrie en de creatieve sector, kleine en middelgrote ondernemingen, individuele ontwerpers); 2. EU-brede organen en verenigingen van de verschillende economische sectoren, waaronder de designindustrie en de creatieve sector, kleine en middelgrote ondernemingen, individuele ontwerpers, rechthebbenden en beoefenaren van juridische beroepen en andere beroepsbeoefenaren die op het gebied van het modellenrecht actief zijn; 3. lidstaten en nationale autoriteiten (met name de nationale bureaus voor intellectuele eigendomsrechten) die zich met de bescherming van modellen bezighouden; 4. de rechterlijke macht, juristen en de academische wereld; 5. burgers, consumenten en consumentenorganisaties, en burgerrechtenorganisaties.

Waarom wij u raadplegen

Het doel van deze raadpleging van belanghebbenden is voldoende bewijsmateriaal en standpunten te verzamelen ter ondersteuning van de evaluatie van Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen ("de Modellenrichtlijn") en van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen ("de Gemeenschapsmodellenverordening") om na te gaan in welke mate die wetgeving werkt zoals zij is bedoeld en nog geschikt is voor het beoogde doel. In het licht van het toenemend economisch belang van de bescherming van modellen voor de bevordering van innovatie en de ontwikkeling van aantrekkelijk vormgegeven nieuwe producten is er steeds meer behoefte aan toegankelijke, moderne, doeltreffende en consistente rechtsbescherming van modellen in de EU. De bestaande EU-wetgeving op het gebied van modelbescherming stamt alweer uit 1998 (de Modellenrichtlijn) en 2002 (de Gemeenschapsmodelverordening) en die wetgeving is sinds zij is vastgesteld niet in het geheel geëvalueerd. Het raadplegingsinitiatief is gericht op het verzamelen van de input van belanghebbenden over het functioneren van de modelbeschermingsstelsels in de EU (zowel op Unie- als op nationaal niveau) en bouwt voort op en vloeit voort uit eerdere onderzoeken, analyses en gerichte enquêtes die zijn uitgevoerd als onderdeel van twee studies inzake de economische (2015) en juridische (2016) toetsing van deze modelbeschermingsstelsels. Samen met de relevante informatie uit ondersteunende studies, monitoringgegevens e.d. zal de verzamelde inbreng uit deze raadpleging de Commissie helpen bepalen in welke mate de bovengenoemde rechtshandelingen verbeterd, gemoderniseerd en verder geharmoniseerd moet worden. Uiteindelijk kan de inbreng worden meegenomen in een effectbeoordeling voor een mogelijke herziening van de wetgeving.

Vragenlijst beantwoorden

De termijn om deel te nemen aan deze raadpleging is verstreken. De vragenlijst is niet meer beschikbaar. Wilt u het verdere verloop van dit initiatief volgen, laat u dan per e-mail op de hoogte houden.