Par šo apspriešanu

Viedokļu iesniegšanas periods
18 Decembris 2018 - 30 Aprīlis 2019 (pusnaktī pēc Briseles laika)
Tēma
Vienotais tirgus

Mērķauditorija

Ieinteresēto personu kategorijas, kas būtiskas vai ieinteresētas attiecīgajā politikas jomā: 1) visas rūpniecības nozares, uzņēmumi un dizainparaugu autori, kam pieder vai kas izstrādā dizainparaugus (arī dizaina un radošās industrijas, mazie un vidējie uzņēmumi, individuāli dizainparaugu autori); 2) Savienības mēroga struktūras un apvienības, kas pārstāv dažādās ekonomikas nozares, arī dizaina un radošās industrijas, mazie un vidējie uzņēmumi, individuāli dizainparaugu autori, dizainparauga tiesību īpašnieki, kā arī praktizējoši juristi un profesionālie pārstāvji dizainparauga tiesību jomā; 3) dalībvalstis un valstu iestādes (it īpaši valstu intelektuālā īpašuma aizsardzības iestādes), kas nodarbojas ar dizainparaugu aizsardzību; 4) tiesu iestādes, advokatūra un akadēmiskās aprindas; 5) plaša sabiedrība, patērētāji un patērētāju organizācijas, pilsonisko tiesību apvienības.

Kāpēc rīkojam apspriešanu

Šajā apspriešanā ar ieinteresētajām personām ir paredzēts apkopot pietiekamus ieinteresēto personu rīcībā esošos pierādījumus un viedokli par labu Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvas 98/71/EK par dizainparaugu tiesisko aizsardzību (“Dizaina direktīva”) un Padomes 2001. gada 12. decembra Regulas (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem (“Kopienas dizainparaugu regula”) izvērtēšanu, lai noteiktu, ciktāl šie tiesību akti darbojas, kā paredzēts, un vai tos joprojām var uzskatīt atbilstošus mērķim. Ņemot vērā, ka dizaina aizsardzībai pieaug ekonomiskā nozīme inovācijas veicināšanā un jaunu produktu izstrādē ar pievilcīgu dizainu, ir arvien lielāka vajadzība pēc pieejamas, modernas, efektīvas un konsekventas dizaugparauga tiesību juridiskās aizsardzības Eiropas Savienībā. Spēkā esošie Savienības tiesību akti par dizainparaugu aizsardzību ir pieņemti tālajā 1998. gadā (Dizainparaugu direktīva) un 2002. gadā (Kopienas dizainparaugu regula), un šie tiesību akti nav vispārēji izvērtēti kopš to pieņemšanas. Apspriešanās iniciatīvas mērķis ir apkopot ieinteresēto personu atsauksmes par dizainparaugu aizsardzības sistēmu darbību Eiropas Savienībā (gan Savienības, gan valstu līmenī), turpināt un ievērot līdzšinējo izpēti, analīzi un mērķorientētas aptaujas, ko veic divos pētījumos par minēto sistēmu ekonomisku (2015) un juridisku (2016) pārskatīšanu. Apspriešanās pasākumi līdz ar citu būtisku informāciju no atbalstošiem pētījumiem, pārraudzības datiem u. c. palīdzēs Komisijai izdarīt secinājumus par vajadzību uzlabot, modernizēt un vēl vairāk saskaņot iepriekš minētos tiesību aktus. Galu galā rezultāti var tikt izmantoti arī ietekmes novērtējuma pētījumā par tiesību aktu iespējamo pārskatīšanu.

Anketas aizpildīšana

Atbilžu iesniegšanas termiņš šai aptaujai ir beidzies. Anketa vairs nav pieejama. Šīs iniciatīvas tālākajai gaitai varat sekot līdzi, abonējot jaunumus.