Apie šias konsultacijas

Atsiliepimų teikimo laikotarpis
18 Gruodis 2018 - 30 Balandis 2019 (vidurnakčio Briuselio laiku)
Tema
Bendroji rinka

Tikslinė auditorija

Šiai politikos sričiai svarbių ar ja besidominčių suinteresuotųjų subjektų kategorijos: 1. visi pramonės sektoriai, įmonės ir dizaino savininkai ir (arba) kūrėjai (įskaitant dizaino ir kūrybos pramonę, mažąsias ir vidutines įmones bei pavienius dizainerius); 2. visoje Sąjungoje veikiančios įstaigos ir asociacijos, atstovaujančios įvairiems ekonomikos sektoriams, įskaitant dizaino ir kūrybos pramonę, mažąsias ir vidutines įmones, pavienius dizainerius, dizaino teisės turėtojus ir teisininkus bei dizaino teisės srities profesinius atstovus; 3. valstybės narės ir nacionalinės institucijos (visų pirma nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos), susijusios su dizaino apsauga; 4. teisminės institucijos, teisininkai ir akademinė bendruomenė; 5. plačioji visuomenė, vartotojai ir vartotojų organizacijos, piliečių teisių asociacijos.

Kodėl vykdomos šios konsultacijos

Šių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais tikslas – surinkti pakankamai suinteresuotųjų subjektų faktų ir nuomonių, siekiant prisidėti prie 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/71/EB dėl teisinės dizaino apsaugos (toliau – Dizaino direktyva) ir 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (toliau – Bendrijos dizaino reglamentas) vertinimo, siekiant nustatyti, kokiu mastu teisės aktai veikia taip, kaip numatyta ir vis dar gali būti laikomi atitinkančiais savo paskirtį. Atsižvelgiant į didėjančią dizaino apsaugos ekonominę svarbą skatinant inovacijas ir naujų susidomėjimą keliančio dizaino produktų kūrimą, vis labiau reikalinga prieinama, moderni, veiksminga ir nuosekli teisinė dizaino apsauga ES. Esami Sąjungos dizaino apsaugos srities teisės aktai siekia 1998 m. (Dizaino direktyva) ir 2002 m. (Bendrijos dizaino reglamentas), o nuo tada, kai jie buvo priimti, bendras tokių teisės aktų vertinimas neatliktas. Konsultacijų iniciatyva siekiama surinkti suinteresuotųjų subjektų nuomones apie dizaino apsaugos sistemų veikimą ES (tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmeniu) ir konsultacijos grindžiamos anksčiau atliktais moksliniais tyrimais, analize ir tikslinėmis apklausomis, kurios buvo vykdomos atliekant du tyrimus, skirtus dizaino apsaugos sistemų ekonominei (2015 m.) ir teisinei (2016 m.) apžvalgai. Šios konsultacijos kartu su kita svarbia informacija, gauta atlikus pagalbinius tyrimus, surinkus stebėsenos duomenis ir kt., padės Komisijai padaryti išvadas dėl būtinybės tobulinti, modernizuoti ir toliau derinti pirmiau minėtus teisės aktus. Gauti rezultatai galėtų būti panaudoti poveikio vertinimo tyrime dėl galimos teisės aktų peržiūros.

Kaip dalyvauti konsultacijose

Šių konsultacijų nuomonių teikimo laikotarpis baigėsi. Klausimyno pildyti nebegalima. Jeigu norite toliau stebėti šios iniciatyvos eigą, užsisakykite pranešimus.