O savjetovanju

Razdoblje za slanje komentara
18 prosinca 2018 - 30 travnja 2019 (u ponoć po briselskom vremenu)
Tema
Jedinstveno tržište

Ciljna publika

Kategorije zainteresiranih dionika koje su relevantne za predmetno područje politike: 1. svi industrijski sektori, poduzeća i dizajneri koji posjeduju/izrađuju dizajn (uključujući dizajnerske i kreativne industrije, mala i srednja poduzeća, pojedinačne dizajnere), 2. tijela i udruge na razini Unije koji predstavljaju različite gospodarske sektore, uključujući dizajnerske i kreativne industrije, mala i srednja poduzeća, pojedinačne dizajnere, vlasnike dizajna te pravne stručnjake i profesionalne zastupnike u području prava dizajna, 3. države članice i nacionalna tijela (posebno nacionalni uredi za intelektualno vlasništvo) nadležna za zaštitu dizajna, 4. pravosudna tijela, pravna struka i akademska zajednica, 5. šira javnost, potrošači i organizacije za zaštitu potrošača, udruge za građanska prava.

Zašto provodimo savjetovanje

Cilj je ovog savjetovanja s dionicima prikupiti dovoljno dokaza i stajališta dionika radi potpore evaluaciji Direktive 98/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o pravnoj zaštiti dizajna („Direktiva o dizajnu”) i Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice („Uredba o dizajnu Zajednice”). Usto se nastoji utvrditi mjera u kojoj to zakonodavstvo funkcionira kako je predviđeno i može li se i dalje smatrati svrsishodnim. S obzirom na sve veću gospodarsku važnost zaštite dizajna za poticanje inovacija i razvoj novih proizvoda s privlačnim dizajnom, sve je više potrebna dostupna, suvremena, djelotvorna i dosljedna pravna zaštita za prava zaštite dizajna u EU-u. Važeće zakonodavstvo Unije o zaštiti dizajna uvedeno je još 1998. (Direktiva o dizajnu) i 2002. (Uredba o dizajnu Zajednice), no od njegova donošenja nije provedena ukupna evaluacija tog zakonodavstva. Svrha je ove inicijative za savjetovanje prikupiti mišljenja dionika o funkcioniranju sustava za zaštitu dizajna u EU-u (na razini Unije i na nacionalnoj razini) uz oslanjanje na prethodna istraživanja, analize i ciljane ankete u okviru dvije studije o gospodarskom i pravnom preispitivanju tih sustava koje su provedene 2015., odnosno 2016. godine. Aktivnosti savjetovanja, zajedno s ostalim relevantnim informacijama iz pomoćnih studija, podataka o praćenju itd., pomoći će Komisiji pri donošenju zaključaka o potrebi za poboljšanjem, osuvremenjivanjem i dodatnim usklađivanjem prethodno navedenih pravnih akata. Naposljetku mogu poslužiti kao polazište za studiju procjene učinka o mogućem zakonodavnom preispitivanju zakonodavstva.

Odgovaranje na upitnik

Ispunjavanjem internetskog upitnika možete pridonijeti ovom javnom savjetovanju. Ako niste u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom, kontaktirajte nas na adresi e-pošte navedenoj u nastavku.

Upitnici su dostupni na nekim ili svim službenim jezicima EU-a. Svoje odgovore možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Radi transparentnosti, organizacije i poduzeća koji sudjeluju u javnom savjetovanju pozivaju se na registriranje u EU-ov Registar transparentnosti.

Odgovori na upitnik

Personal data and privacy statement

Osobni podaci i privatnost  

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika. Pri provedbi javnih savjetovanja pridržavamo se odredaba o obradi osobnih podataka u institucijama EU-a na temelju Uredbe (EZ) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice.